Xondamir. «Makorimul-axloq»dan

034

3 январ — Ҳазрат Мир Алишер Навоий хотираси куни.

Ҳазрат Мир Алишер Навоий умрининг охирги йиллари оғир касалликка учрагани замондош муаррихлар асарларида,шунингдек,бобомиз ўзлари томонидан «Хазойин ул-маоний» дебочасида аниқ ва равшан қайд этилган. Манбаларга қараганда,Султон Ҳусайн Бойқаро шаддод ва бетамиз фарзандларининг навбатдаги исёнини даф этиб Астрободдан Ҳиротга қайтаётганидан хабар топган Алишер Навоий кутиб олишга чиқади ва 1501 йилнинг январ куни Ҳусайн Байқаро билан юзма-юз бўлган бир паллада ҳушдан кетиб йиқилади.

Алишер Навоий вафотига оид илк маълумотлар,асосан,муаррих Хондамир қаламига мансуб. У Навоий ўлими тафсилотларини «Макорим ул-ахлоқ» ҳамда «Ҳабиб ус-сият» асарларида етарлича ҳаққоний ва аниқ ифодалаб берган. Бу ҳақда тарихшунос олим Убайдулла Каримовнинг тадқиқоти мавжуд.

Сўнгги йилларда Ҳазрат Навоий ҳаёти ва фаолияти билан боғлиқ чуқур ва машаққатли тадқиқотлар олиб борган Шуҳрат Сирожиддиновнинг таъкидлашича, улуғ шоир вафоти билан боғлиқ энг аниқ сана Хондамирга тегишлидир. У Навоий ҳижрий 906 йили,жумод ул-охир ойининг ўн иккинчиси,якшанба куни вафот этганлигини ёзиб қолдирган.

Айни 3 январ улуғ бобомиз хотирасини ёд этиш куни тарзида бугунги авлодлар учун анъанага айланишини жуда жуда истардим. Оиласи ва фарзанди бўлмаган Алишер Навоийнинг меросчилари, ҳар қадамда мақтаниб юрганимиздек, маълум маънода, унинг фарзандлари эканмиз, бобомиз хотирасини ёд этиш ва авайлаш бизнинг маънавий бурчимиз ва буюк ватандошимиз олдидаги қарзимиздир.

ХОНДАМИР
ОЛИЖАНОБ ҲАЗРАТИ СУЛТОН ЯҚИН ДЎСТИНИНГ
БУ ДУНЁЙИ ФОНИЙДАН

МАНГУЛИК ЖАҲОНИГА КЎЧИШИ БАЁНИДА
«Макоримул-ахлоқ»дан
07

Гуфтам, ки зи қиссаи мушкиле бинависам,
В-аз дарди фироқ ҳосиле бинависам.

Кў ақл, ки бад-он ҳоли ғаме шарҳ диҳам,
Кў даст, к-аз он дарди диле бинависам.

(«Айтдимки мушкил қиссани ёзай,
Фироқ дардининг ҳосилини ёзай,
Дил қани: у билан қайғуларимни шарҳласам,
Қўл қани: у билан дил дардини ёзсам!»)

Ақл эгаларига маълумдирки, зулмкор замона инсонларга жафо маошини узлуксиз орттириб борди. Фозиллар гуруҳига аниқдирки, жанжалкаш фалак вафо аҳлларини тинч ва барқарор қолдирмайди…

Аммо сўзнинг шарҳи шуки, 906 йил жумодил-аввал охирларида адолатли Соҳибқироннинг муборак байроғи Астробод юришидан салтанат тахтининг қароргоҳига юзланади. Бу шодлик хабари кетма-кет Ҳирот аҳолисига етишиб турди. Ҳидоят насабли, баланд даражали, хоқоний давлатининг суянчиғи, султон ҳазратларининг дўсти Олий ҳазрат истиқбол учун еттинчи жумодил-охирида сешанба куни Кўсавия (Ҳирот билан Астробод ўртасидаги бир қишлоқ) қасабасига жўнаб, Париён работини муборак юзининг нури билан жаннат боғига айлантирди. У кеча ўша жойда тўхтаб, чоршанба куни эрталаб, бирор очиқ сабабсиз, работнинг эшик ва деворларига ҳар ким томонидан ёзилган байтларни ўқимоқ мақсадида унинг бир томонидан кирди, тўсатдан ул ҳазратнинг муборак кўзи шу қитъага тушди:
.
Қ и т ъ а:
Дар ин дақиқа бимонданд жумлаи ҳукамо,
Ки одами чи кунад бо қазои кун фаякун.

Фуруғи набз чу шуд мунҳариф зи жумбиши асл,
Ба лои ажз фуру рафт пои Афлотун,

Салоҳи табъ чу сўи фасод рўй ниҳод,
Бимонд беҳуда дар дасти Бу-Али «Қонун».

( Шу (ўлим) дақиқаларда барча ҳукамо (ожиз) қолди, одам тангри қазосига қарши нима ҳам қила олади. Томир уриши асл ҳаракатдан четланганда, Афлотун оёғи ожизлик лойига ботиб қолди. Табъ дурустлиги фасодга юз қўйганда, Абу Али Сино қўлида «Қонун» беҳуда нарса бўлиб қолди.)

Бинобарин, таассуф ва ачиниш изҳор қилиб, илҳом тили билан айтдики: тўғри, ҳамма одам келгуси оламга юз ўгириши керак. Ўлим ва ҳаёт яратгувчисининг истагини ҳеч ким қайтара олмайди.

Шу пайтда у жойдан кўчиб, Поёб работига борди. Панжшанба кечаси бу жойга лашкаргоҳдан Мавлоно Вайс келиб, аъло ҳазрат бу кечаси Амир Шоҳ Малик работига ташриф қилдилар, у жойдан эрталаб юриш қиладилар, деган хабарни етказди…

Б а й т:
Манзили васл чун шавад наздик,
Оташи шавқ тезтар гардад.

(Васл манзили яқинлашиб қолгач, шавқ ўти тезлашади»),

байтига мувофиқ, мақтовли Соҳибқиронга етишиш давлати билан шавқ суви аркон ва унсурларини бирлаштирган у (Амир) шу сувни кўзидан равон қилиб, бомдод намозини эртароқ адо қилиб, дарҳол отга миниб, Амир Шоҳ Малик работига қараб йўлланди. Йўл асносида ҳар дам муборак пешонасидан шодлик ва хурсандлик нурлари порлади. Подшоҳнинг етишиб келган ҳар бир мулозими аҳвол сўраш ва кўнгил овлаш билан қувонтириларди. Бир фарсахга яқин юрганда соҳибқироннинг дабдабали ва кўркам миҳаффаси* кўринди.

Шу фурсатда, худонинг тақдири билан у зотнинг муборак боши айланиб қолди. Олийжаноб Амир Хожа Шиҳобиддин Абдуллони ўз яқинига чақириб, «Мени сақлашдан ғофил бўлманг, аҳволим ўзгариб қолди», деди. Шу пайтда аъло ҳазратнинг қўлини ўпишга етишмоқ учун отдан тушди. Тўсатдан етишган касалликнинг оғирлиги охирги чекка бориб қолгани ва юришга мадор қолмаганидан, мазкур амир ва Мавлоно Жалолиддин Қосим қўлтиқларига кириб, шу йўсинда илгари юриб, бошини баланд даражали подшо қучоғига қўя олди. Ул буюклик ва дабдаба доирасининг маркази аҳволида ўзгариш кўриб, аъло ҳазрат ғоятда қайғули ва ғамгин бўлди. Бу ер тўхташ ўрни бўлмаганликдан, аҳвол сўраш ва илтифот маросимларидан кейин ўтиб кетди. Шу онда бу касал сактага* айланиб, олий насабли Амирда қайтиб ҳаракат қилиш ва сўзлашга мажол қолмади.

Амир хизматида бўлган барча улуғларнинг маслаҳати билан хизматчи ва мулозимлар ул ҳазратни миҳаффага ётқизиб шаҳарга жўнашди…

Йўл асносида, Мавлоно Низомиддин Абдулҳай ва Мавлоно Шамсиддин Муҳаммад Гилоний ҳакимларнинг мувофиқ топиши билан, у зотнинг томиридан қон олдилар, бироқ бундан ҳеч қандай фойда ҳосил бўлмади.

Бар хез, эй табиб, ки бигузашт кор аз он!

(Эй табиб, уринма, иш вақтидан ўтган!»)

Ноилож, қайғули кўнгил ва ёшли кўз билан у ҳазрат ғам-андуҳ корвони бирлигида шаҳарга йўлландилар.

Қ и т ъ а:
Дило, чу нест сукун дар ниҳоди чархи нигун,
Дар ў чигуна касеро бувад мажоли сукун.

(Эй дил, тўнтарилган осмон негизида тўхташ бўлмагач, унда киши қандай тура олади).

Қисқаси, жума кечаси ярим кечада хайрли бинолар қурувчисини ўз уйига етказдилар. Эрта билан шаҳар табибларининг кўпчилигини ул ҳазратнинг бошига тўпладилар.

Бу гуруҳ ҳар қанча муолажа ва даволашга саъй ва ҳаракат қилиб, турли дори-дармонни ишга солсалар ҳам, тузалиш юз бермади, балки соатма-соат ҳоли оғирлашиб, касал орта борди.

«Ажал келгач, даволашдан нима фойда?»

Ўша куни Султони соҳибқирон шаҳарга етишиб, ул ҳазратга бўлган чексиз муҳаббати орқасида, Боғи Жаҳонорога бормай, тўғри ҳашаматли Амир ҳузурига ташриф буюрди. Ул ҳазратнинг касалини йиҳоятда оғир сезиб, кўп ёшлар тўкди ва қаттиқ қайғу ва ҳасрат билан боғига кетди. Аммо ҳар дамда киши юбориб, аҳвол сўраш маросимини бажо келтириб турар ва ғам, изтиробнинг беҳад оғирлигидан, бир он бўлса-да, истироҳат тўшагида фароғат билан ором олмасди. Шанба куни ҳам яхши хислатли Амирнинг ҳоли шу хилда борарди, балки борган сари заифлик кучая бориб, касаллик шиддати орта бормоқда эди. Натижада мазкур ойнинг ўн иккинчисида якшанба (906 ҳ. йил, жумодил-охир ойнинг ўн иккинчиси, якшанба куни, ҳозирги тақвим ҳисобимизча 1501 йил, 3 январь.) куни эрта билан ҳақ чақириғини «лаббайка» деб қабул қилиб, боқилик нақдини руҳ олувчига топширди ва ҳаёт гулшани булбулини олий чаманга жўнатди,

Б а й т:
Та жаҳонаст чунин буду чунин хоҳад буд,
Ҳамаро оҳибати кор ҳамин хоҳад буд.

(То жаҳон бор шундай эди, шундай бўлаверади, ҳамманинг иш оқибати шундай бўлади).

Маҳшар куни ғавғо ва тўполони бутун ер юзини қоплаб олди. Амир ва вазирларнинг йиғи-сиғиси, катта-кичикнинг фарёду фиғони осмоннинг энг юқори чўққисидан ҳам ўтиб кетди. Султони соҳибқирон ва подшо хонадонининг баъзилари ўша замондаёқ ул ҳазрат манзилига ташриф қилдилар ва иззат тахтидан мотам палосига тушиб, нола-зори ва йиғига бошладилар. Пайғамбар суннатига мувофиқ ювиш, кафанлаш маросимларини бажардилар. Зафарли соҳибқирон, ҳашаматли амирлар, ислом машойихлари, буюк сайидлар, олим ва фозиллар ва умумхалқ раҳмат эгаси ҳамроҳлигида хиёбонга қараб силжишди. Барча ғамгинлар оҳининг тутуни янгидан давлатга эришган хасисларнинг кибр-ҳавоси каби осмонга етишди ва юрак хуноблари бахти кетган сахийлар ёш гавҳари каби кўз йўлидан дам-бадам тупроққа тўкиларди.

Маснавий:
Зи мужгон дам-бадам хуноб мерехт,
Бигў хуноб чун бо об мерехт
Зи пас боло гирифт он рўз фаръёд,
Садо дар гунбази фирўза афтод,

(Киприкдан дам-бадам хуноб тўкиларди,
Айт, хуноб қони сувга тўкиларди.
Уша куни фарёд авжига чиқди,
Садо фируза ранг гунбазга чиқди).

Бу пайтда ҳаво жавҳари шоҳ ва гадога қўшилиб, чексиз ёш қатраларини ёғдирди, балки руҳ ва райҳон булути томчилари аршдек муаззам тобути теварагига иниб турди.

Р у б о и й:
Хуни шафақ аз дидаи гардун бичакид,
Маҳ рўй биканду Зуҳра гисў бибурид.
Шаб жома сияҳ кард дар-ин мотаму, субҳ
Барзад нафаси сарду гирибон бидарид,

(Осмон дийдасидан шафақ қони томди,
Ой юз юлди-ю, Зуҳра (юлдузи) соч қирқди.
Тун бу мотамда тўнини қора қилди,
тонг (эса) совуқ оҳ тортиб, ёқасин йиртди).

Ҳирот ийдгоҳида жаноза ўқилди. Кейин ўзининг масжиди жомеи ёнидаги, илгаридан шу ҳодиса учун ясаб қўйилган гумбазга олиб келиб дафн қилдилар.

«Эй тупроқ, бағрингда нима борлигини қайдан биласан?»

У кечаси буюк сайидлар ва олимларнинг кўпчилиги файзли қабри тепасида тунадилар ва қорилар тонггача тиловат билан шуғулланиб, мижжа қоқмадилар. Эртасига қуёш жамшиди мотамли кишилар каби, осмоннинг кўк тўнини кийди ва юлдузлар тўдаси халқнинг кўз ёши каби, ерга тўкилди. Вафоли Соқибқирон ҳам раҳматга сазовор Амир манзилида мотам мақомига ўтирди. Ҳирот пойтахтининг улуғлари ҳам хизматга етишиб, кўнгил сўраш маросимларини бажо келтирдилар. Шу куни Ҳирот шаҳрининг кўп масжидларида халқ мотам палосида ўтириб, улуғ мартабали зотнинг руҳини шод қилиш учун хатми Қуръон билан машғул бўлдилар.

Қ и т ъ а:

Аз мавти ў нашаст ба ҳар хона мотаме,
В-аз фавти ў бихост зи ҳар гўша шеване,
3-ин заҳмгин мусибату, з-ин саҳмнок марг,
Оташ фитод дар дили ҳар сангу оҳане.

(Унинг ўлими сабабли ҳар уйда мотам ўрнашди.
Унинг вафоти жиҳатидан ҳар бурчакда нола қўзғалди.
Бу фожиали мусибатдан ва қайғули ўлимдан
ҳар бир тош ва темир қалбга ўт тушди).

Султони Соҳибқирон учинчи кунгача ул аҳли диллар бошлиғининг уйида турди. Худойи ва хатм буюрди. Шунинг билан нур сочувчи зотнинг мазори бошига бориб, зиёрат шартларини бажо келтирди. Олий насаб Амирнинг улуғ биродари Амир Низомиддин Шайх Баҳлул ва у жанобнинг ўғилхони Амир Камолиддин Султон Ҳусайнга ва олий ҳазратнинг бошқа яқинлари ва мулозимларига меҳрибонлик кўрсатди. Ҳамда шу куни, Султони Соҳибҳироннинг буйруғига биноан, олий қадрли Амир Муборизиддин Муҳаммад Баҳодир ва жаноби Амир Хожа Афзалиддин Муҳаммад ва олий даргоҳ амирларининг зубдаси Хожа Шиҳобиддин Абдулло раҳмат эгасининг уйига Ҳирот шаҳрининг машойих, сайид, олим ва фозилларини чақириб, турли-туман таом тортдилар. У мажлисда қорилар ҳам йиғилиб, Қуръон хатм қилдилар. Бироқ саодатли Соҳибқирон баланд ҳиммати бунинг ила қаноатланмади. Бениҳоят катта бир чақириқ ўтказиш унинг равшан хотиридан ўтди. Улуғ амирлар маросимга керак нарсаларни тайёрла- дилар. Нарсалар жумласидан, икки юз эллик бош қўй, етмиш бош от ва ҳўкиз сарф қилди- лар. Мазкур ойнинг 23 ида панжшанба куни улуғ машойихлар, баланд даражали сайидлар, олимлар, фозиллар, улуғлар, аъён ва ашрофларни, катталарни Сарихиёбон* даласига чақирдилар.

Султони Соҳибқирон ҳам ташриф буюриб мажлисни мунаввар қилди. Мўл-жўл овқатлар тортилиб, Қуръон ўқилгандан кейин, олий мартабали подшонинг мулозимлари жаннат боқчасида ётган зотнинг қариндошлари, яқин дўстлари ва ходимларига қимматли кийимлар кийгизиб, уларни азадорлик кийимларидан чиқардилар ва уларни Соҳибқирон ўз олдига чақириб, подшоҳона илтифотлар ва хусҳровона иноятлар билан умидвор қилди. У изҳзат ва буюклик доираси марказининг вафотиҳдан қирқ кун ўтгандан кейин, яна бир маърака ўтказиш фикрига келди. Амир Камолиддин Султон Ҳусайн ва Хожа Жалолиддин Муҳаммад бу ишни бошқаришга киришиб, юзга яқин қўй, икки тўққиз от сўйдириб, хаёлга нима келган бўлса, ундан ҳам зиёдроқ қилиб, Олий ҳазратнинг муборак манзилида турли овқатлар ҳозирладилар. Ражаб ойининг 29 ида панжшанба куни (1501 йилнинг 18 феврали) вафодор Соҳибқирон у жойга ташриф буюрди, улуғлар ва буюк зотлар яна жамъ бўлдилар. Буюк амирлар ош тортишга киришиб, Қуръон ўқувчи қорилар оятлар қироат қилишга тил очдилар. Ўша пайтда, ўз замонининг Хадичаси* «Маҳди улъё»*нинг мулозимлари мусибат аҳлларига қиммат баҳо кийимлар кийгиздилар.

Олийжаноб мударрис Фасиҳиддин Муҳаммад Низомий қирқ йилга яқин Олий ҳазрат мусоҳабатида бўлган, ул ҳазрат кўпинча расмий дарс китобларини у жаноб ҳузурида мутолаа қилган, у кишини Охунд деб атарди, ўша киши бу катта воқеанинг таърихи тўғрисида шу рубоийни айтган:

Р у б о и й:
Он қутби замона чун бирафт аз олам,
Таърих шуд он ки қутби ақтоб бирафт.

(Замона валиси оламдан кетгач,
«Қутби ақтоб бирафт» таърих бўлди».
(«Абжад» ҳисоби билан 906 чиқади.)

Олий мартабали Амир Камолиддин Султон Ҳусайн ул ҳазратнинг фарзанди ўрнида эдики, у мана бу қитъани айтган:

Қ и т ъ а:
Он мағфиратпаноҳ ки рафт аз фазои хок,
Фи равзатин муқаддастин тоба ҳолуҳу,
Чун ёфт ин камол зи хайрот дар ҳаёт,
Таърихи фавт гашт «хайрун камолуҳу.

(Маърифат эгаси ер фазосидан кетгач,
муқаддас равзада ҳоли яхши бўлди.
Бу камолни ҳаёт чоғида хайрот ишлари орқали олганлигидан,
вафот таърихи, «хайрун камолуҳу» бўлди (906).

Фасоҳат эгаси ва балоғат манбаи жаноби Мавлоно Фасиҳиддин Соҳибдоро, табъининг нозиклиги билан ул ҳазрат мулозимлари ичида мумтоз ва мустаснолик шарафига эга эди, у киши бу таърихни айтган:

Афсус зи мири осмон қадр,
К-афтод ниҳоли умраш аз бех,
Дар Мотами ў чу дида хун мерехт,
«Хунрезии дида» гашт таърих.

(Афсуски, осмон қадрли ,
Амир умрининг дарахти томири билан йиқилди.
Унинг мотамида кўз қон тўкканидан
«Хунрезии дийда» таърих бўлди (906).

Ул ҳазратнинг ўз тенгқурлари орасида ортиқ даражада яқинлик билан мумтоз бўлган табиблар зубдаси Мавлоно Дарвишали бу назмни айтган:

Р у 6 о и й:
Дар мотами он қидваи арбоби вусул
Абнои замон шоҳу гадо гашта малул,
Ҳижрат ба расул кард он сайиди қавм,
Таърихи вафоти ўст «Ҳижрат ба расул».

(У ҳаққа етишганлар пешвоси мотами билан
шоҳдан тортиб гадогача, барча одамлар хафаланди.
У қавм сайиди пайғамбар олдига ҳижрат қилди.
Шунинг учун «Ҳижрат ба расул» вафоти таърихи бўлди (906).

Фозиллар пешвоси Мир Мунший лақабли Сайид Раҳматулло у хайрот ишлари эгасининг ёшлари сони қадар олтмиш иккита таърих топган…

Яширин қолмасинки, давлатли Олий ҳазратнинг таърихи ва марсияси ҳақида замон шоирлари ва фозиллар томонидан жуда кўп қитъа ва қасидалар айтилган. Аммо бу фақир сўз узайиб кетишдан андиша қилиб, улардан фақат шу қадаринигина келтириш билан кифояланиб, китобни қисқартирдим…

* билан белгиланган сўзлар изоҳи

Миҳаффа — подшо ва унинг хонадонига хос кажава бўлиб, унга ўтирғизиб, от-улов билан олиб юрадилар.
Сакта — ҳис ва ҳаракатнинг тўхтаб қолиш касали.
Сарихиёбон — катта ва кўпчилик зиёфати учун қурилган подшолик боғ.
Хадича — Ҳусайн Бойқаронинг хотини, ҳамда пайғамбарнинг катта хотини ҳам шу номда бўлгани учун, буни ўшанга тенглаштирилган.
Маҳди улъё — подшонинг бош хотини шу лақаб билан аталган.

055

3 yanvar — Hazrat Mir Alisher Navoiy xotirasi kuni.

Hazrat Mir Alisher Navoiy umrining oxirgi yillari og’ir kasallikka uchragani zamondosh muarrixlar asarlarida,shuningdek,bobomiz o’zlari tomonidan «Xazoyin ul-maoniy» debochasida aniq va ravshan qayd etilgan. Manbalarga qaraganda,Sulton Husayn Boyqaro shaddod va betamiz farzandlarining navbatdagi isyonini daf etib Astroboddan Hirotga qaytayotganidan xabar topgan Alisher Navoiy kutib olishga chiqadi va 1501 yilning yanvar kuni Husayn Bayqaro bilan yuzma-yuz bo’lgan bir pallada hushdan ketib yiqiladi.

Alisher Navoiy vafotiga oid ilk ma’lumotlar,asosan,muarrix Xondamir qalamiga mansub. U Navoiy o’limi tafsilotlarini «Makorim ul-axloq» hamda «Habib us-siyat» asarlarida yetarlicha haqqoniy va aniq ifodalab bergan. Bu haqda tarixshunos olim Ubaydulla Karimovning tadqiqoti mavjud.

So’nggi yillarda Hazrat Navoiy hayoti va faoliyati bilan bog’liq chuqur va mashaqqatli tadqiqotlar olib borgan Shuhrat Sirojiddinovning ta’kidlashicha, ulug’ shoir vafoti bilan bog’liq eng aniq sana Xondamirga tegishlidir. U Navoiy hijriy 906 yili,jumod ul-oxir oyining o’n ikkinchisi,yakshanba kuni vafot etganligini yozib qoldirgan.

Ayni 3 yanvar ulug’ bobomiz xotirasini yod etish kuni tarzida bugungi avlodlar uchun an’anaga aylanishini juda juda istardim. Oilasi va farzandi bo’lmagan Alisher Navoiyning meroschilari, har qadamda maqtanib yurganimizdek, ma’lum ma’noda, uning farzandlari ekanmiz, bobomiz xotirasini yod etish va avaylash bizning ma’naviy burchimiz va buyuk vatandoshimiz oldidagi qarzimizdir.

XONDAMIR
OLIJANOB HAZRATI SULTON YAQIN DO’STINING
BU DUNYOYI FONIYDAN

MANGULIK JAHONIGA KO’CHISHI BAYONIDA
«Makorimul-axloq»dan
07

Guftam, ki zi qissai mushkile binavisam,
V-az dardi firoq hosile binavisam.

Ko’ aql, ki bad-on holi g’ame sharh diham,
Ko’ dast, k-az on dardi dile binavisam.

(«Aytdimki mushkil qissani yozay,
Firoq dardining hosilini yozay,
Dil qani: u bilan qayg’ularimni sharhlasam,
Qo’l qani: u bilan dil dardini yozsam!»)

Aql egalariga ma’lumdirki, zulmkor zamona insonlarga jafo maoshini uzluksiz orttirib bordi. Fozillar guruhiga aniqdirki, janjalkash falak vafo ahllarini tinch va barqaror qoldirmaydi…

Ammo so’zning sharhi shuki, 906 yil jumodil-avval oxirlarida adolatli Sohibqironning muborak bayrog’i Astrobod yurishidan saltanat taxtining qarorgohiga yuzlanadi. Bu shodlik xabari ketma-ket Hirot aholisiga yetishib turdi. Hidoyat nasabli, baland darajali, xoqoniy davlatining suyanchig’i, sulton hazratlarining do’sti Oliy hazrat istiqbol uchun yettinchi jumodil-oxirida seshanba kuni Ko’saviya (Hirot bilan Astrobod o’rtasidagi bir qishloq) qasabasiga jo’nab, Pariyon rabotini muborak yuzining nuri bilan jannat bog’iga aylantirdi. U kecha o’sha joyda to’xtab, chorshanba kuni ertalab, biror ochiq sababsiz, rabotning eshik va devorlariga har kim tomonidan yozilgan baytlarni o’qimoq maqsadida uning bir tomonidan kirdi, to’satdan ul hazratning muborak ko’zi shu qit’aga tushdi:
.
Q i t ‘ a:
Dar in daqiqa bimondand jumlai hukamo,
Ki odami chi kunad bo qazoi kun fayakun.

Furug’i nabz chu shud munharif zi jumbishi asl,
Ba loi ajz furu raft poi Aflotun,

Salohi tab’ chu so’i fasod ro’y nihod,
Bimond behuda dar dasti Bu-Ali «Qonun».

( Shu (o’lim) daqiqalarda barcha hukamo (ojiz) qoldi, odam tangri qazosiga qarshi nima ham qila oladi. Tomir urishi asl harakatdan chetlanganda, Aflotun oyog’i ojizlik loyiga botib qoldi. Tab’ durustligi fasodga yuz qo’yganda, Abu Ali Sino qo’lida «Qonun» behuda narsa bo’lib qoldi.)

Binobarin, taassuf va achinish izhor qilib, ilhom tili bilan aytdiki: to’g’ri, hamma odam kelgusi olamga yuz o’girishi kerak. O’lim va hayot yaratguvchisining istagini hech kim qaytara olmaydi.

Shu paytda u joydan ko’chib, Poyob rabotiga bordi. Panjshanba kechasi bu joyga lashkargohdan Mavlono Vays kelib, a’lo hazrat bu kechasi Amir Shoh Malik rabotiga tashrif qildilar, u joydan ertalab yurish qiladilar, degan xabarni yetkazdi…

B a y t:
Manzili vasl chun shavad nazdik,
Otashi shavq teztar gardad.

(Vasl manzili yaqinlashib qolgach, shavq o’ti tezlashadi»),

baytiga muvofiq, maqtovli Sohibqironga yetishish davlati bilan shavq suvi arkon va unsurlarini birlashtirgan u (Amir) shu suvni ko’zidan ravon qilib, bomdod namozini ertaroq ado qilib, darhol otga minib, Amir Shoh Malik rabotiga qarab yo’llandi. Yo’l asnosida har dam muborak peshonasidan shodlik va xursandlik nurlari porladi. Podshohning yetishib kelgan har bir mulozimi ahvol so’rash va ko’ngil ovlash bilan quvontirilardi. Bir farsaxga yaqin yurganda sohibqironning dabdabali va ko’rkam mihaffasi* ko’rindi.

Shu fursatda, xudoning taqdiri bilan u zotning muborak boshi aylanib qoldi. Oliyjanob Amir Xoja Shihobiddin Abdulloni o’z yaqiniga chaqirib, «Meni saqlashdan g’ofil bo’lmang, ahvolim o’zgarib qoldi», dedi. Shu paytda a’lo hazratning qo’lini o’pishga yetishmoq uchun otdan tushdi. To’satdan yetishgan kasallikning og’irligi oxirgi chekka borib qolgani va yurishga mador qolmaganidan, mazkur amir va Mavlono Jaloliddin Qosim qo’ltiqlariga kirib, shu yo’sinda ilgari yurib, boshini baland darajali podsho quchog’iga qo’ya oldi. Ul buyuklik va dabdaba doirasining markazi ahvolida o’zgarish ko’rib, a’lo hazrat g’oyatda qayg’uli va g’amgin bo’ldi. Bu yer to’xtash o’rni bo’lmaganlikdan, ahvol so’rash va iltifot marosimlaridan keyin o’tib ketdi. Shu onda bu kasal saktaga* aylanib, oliy nasabli Amirda qaytib harakat qilish va so’zlashga majol qolmadi.

Amir xizmatida bo’lgan barcha ulug’larning maslahati bilan xizmatchi va mulozimlar ul hazratni mihaffaga yotqizib shaharga jo’nashdi…

Yo’l asnosida, Mavlono Nizomiddin Abdulhay va Mavlono Shamsiddin Muhammad Giloniy hakimlarning muvofiq topishi bilan, u zotning tomiridan qon oldilar, biroq bundan hech qanday foyda hosil bo’lmadi.

Bar xez, ey tabib, ki biguzasht kor az on!

(Ey tabib, urinma, ish vaqtidan o’tgan!»)

Noiloj, qayg’uli ko’ngil va yoshli ko’z bilan u hazrat g’am-anduh korvoni birligida shaharga yo’llandilar.

Q i t ‘ a:
Dilo, chu nest sukun dar nihodi charxi nigun,
Dar o’ chiguna kasero buvad majoli sukun.

(Ey dil, to’ntarilgan osmon negizida to’xtash bo’lmagach, unda kishi qanday tura oladi).

Qisqasi, juma kechasi yarim kechada xayrli binolar quruvchisini o’z uyiga yetkazdilar. Erta bilan shahar tabiblarining ko’pchiligini ul hazratning boshiga to’pladilar.

Bu guruh har qancha muolaja va davolashga sa’y va harakat qilib, turli dori-darmonni ishga solsalar ham, tuzalish yuz bermadi, balki soatma-soat holi og’irlashib, kasal orta bordi.

«Ajal kelgach, davolashdan nima foyda?»

O’sha kuni Sultoni sohibqiron shaharga yetishib, ul hazratga bo’lgan cheksiz muhabbati orqasida, Bog’i Jahonoroga bormay, to’g’ri hashamatli Amir huzuriga tashrif buyurdi. Ul hazratning kasalini yihoyatda og’ir sezib, ko’p yoshlar to’kdi va qattiq qayg’u va hasrat bilan bog’iga ketdi. Ammo har damda kishi yuborib, ahvol so’rash marosimini bajo keltirib turar va g’am, iztirobning behad og’irligidan, bir on bo’lsa-da, istirohat to’shagida farog’at bilan orom olmasdi. Shanba kuni ham yaxshi xislatli Amirning holi shu xilda borardi, balki borgan sari zaiflik kuchaya borib, kasallik shiddati orta bormoqda edi. Natijada mazkur oyning o’n ikkinchisida yakshanba (906 h. yil, jumodil-oxir oyning o’n ikkinchisi, yakshanba kuni, hozirgi taqvim hisobimizcha 1501 yil, 3 yanvar`.) kuni erta bilan haq chaqirig’ini «labbayka» deb qabul qilib, boqilik naqdini ruh oluvchiga topshirdi va hayot gulshani bulbulini oliy chamanga jo’natdi,

B a y t:
Ta jahonast chunin budu chunin xohad bud,
Hamaro ohibati kor hamin xohad bud.

(To jahon bor shunday edi, shunday bo’laveradi, hammaning ish oqibati shunday bo’ladi).

Mahshar kuni g’avg’o va to’poloni butun yer yuzini qoplab oldi. Amir va vazirlarning yig’i-sig’isi, katta-kichikning faryodu fig’oni osmonning eng yuqori cho’qqisidan ham o’tib ketdi. Sultoni sohibqiron va podsho xonadonining ba’zilari o’sha zamondayoq ul hazrat manziliga tashrif qildilar va izzat taxtidan motam palosiga tushib, nola-zori va yig’iga boshladilar. Payg’ambar sunnatiga muvofiq yuvish, kafanlash marosimlarini bajardilar. Zafarli sohibqiron, hashamatli amirlar, islom mashoyixlari, buyuk sayidlar, olim va fozillar va umumxalq rahmat egasi hamrohligida xiyobonga qarab siljishdi. Barcha g’amginlar ohining tutuni yangidan davlatga erishgan xasislarning kibr-havosi kabi osmonga yetishdi va yurak xunoblari baxti ketgan saxiylar yosh gavhari kabi ko’z yo’lidan dam-badam tuproqqa to’kilardi.

Masnaviy:
Zi mujgon dam-badam xunob merext,
Bigo’ xunob chun bo ob merext
Zi pas bolo girift on ro’z far’yod,
Sado dar gunbazi firo’za aftod,

(Kiprikdan dam-badam xunob to’kilardi,
Ayt, xunob qoni suvga to’kilardi.
Usha kuni faryod avjiga chiqdi,
Sado firuza rang gunbazga chiqdi).

Bu paytda havo javhari shoh va gadoga qo’shilib, cheksiz yosh qatralarini yog’dirdi, balki ruh va rayhon buluti tomchilari arshdek muazzam tobuti tevaragiga inib turdi.

R u b o i y:
Xuni shafaq az didai gardun bichakid,
Mah ro’y bikandu Zuhra giso’ biburid.
Shab joma siyah kard dar-in motamu, subh
Barzad nafasi sardu giribon bidarid,

(Osmon diydasidan shafaq qoni tomdi,
Oy yuz yuldi-yu, Zuhra (yulduzi) soch qirqdi.
Tun bu motamda to’nini qora qildi,
tong (esa) sovuq oh tortib, yoqasin yirtdi).

Hirot iydgohida janoza o’qildi. Keyin o’zining masjidi jomei yonidagi, ilgaridan shu hodisa uchun yasab qo’yilgan gumbazga olib kelib dafn qildilar.

«Ey tuproq, bag’ringda nima borligini qaydan bilasan?»

U kechasi buyuk sayidlar va olimlarning ko’pchiligi fayzli qabri tepasida tunadilar va qorilar tonggacha tilovat bilan shug’ullanib, mijja qoqmadilar. Ertasiga quyosh jamshidi motamli kishilar kabi, osmonning ko’k to’nini kiydi va yulduzlar to’dasi xalqning ko’z yoshi kabi, yerga to’kildi. Vafoli Soqibqiron ham rahmatga sazovor Amir manzilida motam maqomiga o’tirdi. Hirot poytaxtining ulug’lari ham xizmatga yetishib, ko’ngil so’rash marosimlarini bajo keltirdilar. Shu kuni Hirot shahrining ko’p masjidlarida xalq motam palosida o’tirib, ulug’ martabali zotning ruhini shod qilish uchun xatmi Qur’on bilan mashg’ul bo’ldilar.

Q i t ‘ a:

Az mavti o’ nashast ba har xona motame,
V-az favti o’ bixost zi har go’sha shevane,
3-in zahmgin musibatu, z-in sahmnok marg,
Otash fitod dar dili har sangu ohane.

(Uning o’limi sababli har uyda motam o’rnashdi.
Uning vafoti jihatidan har burchakda nola qo’zg’aldi.
Bu fojiali musibatdan va qayg’uli o’limdan
har bir tosh va temir qalbga o’t tushdi).

Sultoni Sohibqiron uchinchi kungacha ul ahli dillar boshlig’ining uyida turdi. Xudoyi va xatm buyurdi. Shuning bilan nur sochuvchi zotning mazori boshiga borib, ziyorat shartlarini bajo keltirdi. Oliy nasab Amirning ulug’ birodari Amir Nizomiddin Shayx Bahlul va u janobning o’g’ilxoni Amir Kamoliddin Sulton Husaynga va oliy hazratning boshqa yaqinlari va mulozimlariga mehribonlik ko’rsatdi. Hamda shu kuni, Sultoni Sohibhironning buyrug’iga binoan, oliy qadrli Amir Muboriziddin Muhammad Bahodir va janobi Amir Xoja Afzaliddin Muhammad va oliy dargoh amirlarining zubdasi Xoja Shihobiddin Abdullo rahmat egasining uyiga Hirot shahrining mashoyix, sayid, olim va fozillarini chaqirib, turli-tuman taom tortdilar. U majlisda qorilar ham yig’ilib, Qur’on xatm qildilar. Biroq saodatli Sohibqiron baland himmati buning ila qanoatlanmadi. Benihoyat katta bir chaqiriq o’tkazish uning ravshan xotiridan o’tdi. Ulug’ amirlar marosimga kerak narsalarni tayyorla- dilar. Narsalar jumlasidan, ikki yuz ellik bosh qo’y, yetmish bosh ot va ho’kiz sarf qildi- lar. Mazkur oyning 23 ida panjshanba kuni ulug’ mashoyixlar, baland darajali sayidlar, olimlar, fozillar, ulug’lar, a’yon va ashroflarni, kattalarni Sarixiyobon* dalasiga chaqirdilar.

Sultoni Sohibqiron ham tashrif buyurib majlisni munavvar qildi. Mo’l-jo’l ovqatlar tortilib, Qur’on o’qilgandan keyin, oliy martabali podshoning mulozimlari jannat boqchasida yotgan zotning qarindoshlari, yaqin do’stlari va xodimlariga qimmatli kiyimlar kiygizib, ularni azadorlik kiyimlaridan chiqardilar va ularni Sohibqiron o’z oldiga chaqirib, podshohona iltifotlar va xus’hrovona inoyatlar bilan umidvor qildi. U izhzat va buyuklik doirasi markazining vafotihdan qirq kun o’tgandan keyin, yana bir ma’raka o’tkazish fikriga keldi. Amir Kamoliddin Sulton Husayn va Xoja Jaloliddin Muhammad bu ishni boshqarishga kirishib, yuzga yaqin qo’y, ikki to’qqiz ot so’ydirib, xayolga nima kelgan bo’lsa, undan ham ziyodroq qilib, Oliy hazratning muborak manzilida turli ovqatlar hozirladilar. Rajab oyining 29 ida panjshanba kuni (1501 yilning 18 fevrali) vafodor Sohibqiron u joyga tashrif buyurdi, ulug’lar va buyuk zotlar yana jam’ bo’ldilar. Buyuk amirlar osh tortishga kirishib, Qur’on o’quvchi qorilar oyatlar qiroat qilishga til ochdilar. O’sha paytda, o’z zamonining Xadichasi* «Mahdi ul’yo»*ning mulozimlari musibat ahllariga qimmat baho kiyimlar kiygizdilar.

Oliyjanob mudarris Fasihiddin Muhammad Nizomiy qirq yilga yaqin Oliy hazrat musohabatida bo’lgan, ul hazrat ko’pincha rasmiy dars kitoblarini u janob huzurida mutolaa qilgan, u kishini Oxund deb atardi, o’sha kishi bu katta voqeaning ta’rixi to’g’risida shu ruboiyni aytgan:

R u b o i y:
On qutbi zamona chun biraft az olam,
Ta’rix shud on ki qutbi aqtob biraft.

(Zamona valisi olamdan ketgach,
«Qutbi aqtob biraft» ta’rix bo’ldi».
(«Abjad» hisobi bilan 906 chiqadi.)

Oliy martabali Amir Kamoliddin Sulton Husayn ul hazratning farzandi o’rnida ediki, u mana bu qit’ani aytgan:

Q i t ‘ a:
On mag’firatpanoh ki raft az fazoi xok,
Fi ravzatin muqaddastin toba holuhu,
Chun yoft in kamol zi xayrot dar hayot,
Ta’rixi favt gasht «xayrun kamoluhu.

(Ma’rifat egasi yer fazosidan ketgach,
muqaddas ravzada holi yaxshi bo’ldi.
Bu kamolni hayot chog’ida xayrot ishlari orqali olganligidan,
vafot ta’rixi, «xayrun kamoluhu» bo’ldi (906).

Fasohat egasi va balog’at manbai janobi Mavlono Fasihiddin Sohibdoro, tab’ining nozikligi bilan ul hazrat mulozimlari ichida mumtoz va mustasnolik sharafiga ega edi, u kishi bu ta’rixni aytgan:

Afsus zi miri osmon qadr,
K-aftod niholi umrash az bex,
Dar Motami o’ chu dida xun merext,
«Xunrezii dida» gasht ta’rix.

(Afsuski, osmon qadrli ,
Amir umrining daraxti tomiri bilan yiqildi.
Uning motamida ko’z qon to’kkanidan
«Xunrezii diyda» ta’rix bo’ldi (906).

Ul hazratning o’z tengqurlari orasida ortiq darajada yaqinlik bilan mumtoz bo’lgan tabiblar zubdasi Mavlono Darvishali bu nazmni aytgan:

R u 6 o i y:
Dar motami on qidvai arbobi vusul
Abnoi zamon shohu gado gashta malul,
Hijrat ba rasul kard on sayidi qavm,
Ta’rixi vafoti o’st «Hijrat ba rasul».

(U haqqa yetishganlar peshvosi motami bilan
shohdan tortib gadogacha, barcha odamlar xafalandi.
U qavm sayidi payg’ambar oldiga hijrat qildi.
Shuning uchun «Hijrat ba rasul» vafoti ta’rixi bo’ldi (906).

Fozillar peshvosi Mir Munshiy laqabli Sayid Rahmatullo u xayrot ishlari egasining yoshlari soni qadar oltmish ikkita ta’rix topgan…

Yashirin qolmasinki, davlatli Oliy hazratning ta’rixi va marsiyasi haqida zamon shoirlari va fozillar tomonidan juda ko’p qit’a va qasidalar aytilgan. Ammo bu faqir so’z uzayib ketishdan andisha qilib, ulardan faqat shu qadarinigina keltirish bilan kifoyalanib, kitobni qisqartirdim…

* bilan belgilangan so’zlar izohi

Mihaffa — podsho va uning xonadoniga xos kajava bo’lib, unga o’tirg’izib, ot-ulov bilan olib yuradilar.
Sakta — his va harakatning to’xtab qolish kasali.
Sarixiyobon — katta va ko’pchilik ziyofati uchun qurilgan podsholik bog’.
Xadicha — Husayn Boyqaroning xotini, hamda payg’ambarning katta xotini ham shu nomda bo’lgani uchun, buni o’shanga tenglashtirilgan.
Mahdi ul’yo — podshoning bosh xotini shu laqab bilan atalgan.

055

(Tashriflar: umumiy 191, bugungi 1)

Izoh qoldiring