Jontemir. Yangi she’rlar

044     Жонтемир шоирликнинг ёшлик мавсумига хос тарзда кўп шеър ёзади. Жонтемирнинг ўзи ёзганидек, «Балки уларни бутун шеър деб бўлмас, қандайдир қолипларни ҳатлаб ўтган ҳам чиқарман, бироқ, шоир ички жазбасининг ҳосиласидан (агар ёзганлари қай маънодадир ўзини оқласа албатта!) тонмаслиги керак назаримда…»

ЖОНТЕМИР
ЯНГИ ШЕЪРЛАР
08

МАЖНУН

1.077
Тумшуғин осмонга урганлар,
Тилига тавбани сурганлар,
Ойдинда айшини сурганлар,
Риҳлатга юзини бурганлар,
Қиблага тик қараб ҳурганлар,
Тушида пайғамбар кўрганлар,
Заминда жаҳаннам қурганлар,
Ҳалитдан жаннатда юрганлар…
Ёғмурлар қарғишми, навоми?!
Сипқорсам руҳимга давоми?!
Отам ишқ, волидам Ҳавоми?!
Уйғотманг, ўзимда қолайин,
Бу дунё тушимнинг давоми…

Сочимдан тортқилар оч, нафсим,
Бўйнимга осилган бож, нафсим,
Иймоним тирилмай қоч, нафсим,
Қаноти кенглар-да етолмас,
Сен билан киритмас фирдафсим.
Кўзимни сўзимга ёвлайман,
Елкамнинг чуқурин ковлайман,
Жасадим бир тусда товлайман,
Оҳулар, ҳуркмасдан ўйнанггиз,
Мен фақат Ажални овлайман.

2.
Кўппаклар, ортимдан эргашманг,
Мен юрар йўлларда суяк йўқ.
Чопоним барига тармашманг,
Тилим тош, руҳим сув, этим чўғ.
Суҳбатим олма гул, ўт четга,
Оғзимда кўр илон тўлғонгай.
Кўзимнинг косаси дарз кетган,
Тинмайин чакиллаб турар май.
Ўтмишим сочимдай тўзғиган,
Эртамни елдирим ёзолмас.
Илдизим Иблиснинг бўғзида,
Чанқоғим парилар босолмас.

3.
Руҳимни жойлаган най чалиб,
Шул сабаб юрарман чайқалиб,
Қай оқшом ногаҳон пайқадим –
Ошиқман!

Товоним ўпган сой – телбадир,
Лайлиси бор, ҳануз келмади…
Девларни титратган келбати –
Ошиқман!

Кипригин санаган қирқ сулув,
На ташвиш чайнаган, на ғулув,
Васлига етолмай юрган, у-вв –
Ошиқман!

4.
Тумшуғин осмонга урганлар,
Тилига тавбани сурганлар,
Ойдинда айшини сурганлар,
Риҳлатга юзини бурганлар,
Қиблага тик қараб ҳурганлар,
Тушида пайғамбар кўрганлар,
Заминда жаҳаннам қурганлар,
Ҳалитдан жаннатда юрганлар…
Қўрқмай иймон келтиринглар, бас!
Туфроғига исён қўшган У.
Сизлардай иккиқат аёлмас,
Етти қат фалакдан тушган у.
Изига юз босинг ҳўнгиллаб,
Пойидан Аршгача тўрт саржин.
Қорайиб, бижғиган кўнгиллар,
Юкунинг, нафс бўлгай чилпарчин.

5.
Ана, кетиб борар Ҳақ сари,
Нурдан олиб боқий таҳорат.
Нигоҳида чақнар Дилбари,
Қабатида сон минг саҳоба.
У ким дея сўрар ғофиллар,
Ишқ майидан мосуво пажмур…
Секингина шивирлар пирлар:
Мажнун!..

8.07.2018

***

Мен бўриман!
Оғзи-бурни қон,
Қахри қаттиқ, ашаддий овчи.
Ҳимолайман –
Бўғзида вулқон,
Кенгликда ҳам кенглик истовчи…
Нурман, тунга қўйилган санчиб,
Жаллодларни терга пишган туш.
Шаъриятнинг қафасин янчиб,
Раббонийга кўтарилган қуш.
Девонаман, теваракка терс,
Қайғу билан қаппайган качкул.
Жинлар тушиб лойқалатган ҳирс,
Роҳат кунжи – манзили мажҳул.
Яратканга дея таваккал,
Тик жарликка отилган тулпор.
Заҳар туфлаб қўрқув – кавакка,
Бургутга жон топширган кулвор.
Дорман, Машраб, неча Ҳалложни
Аршга қувиб, ҳоврин босолмай
Ҳўнграётган ўзин осолмай.
Синдиргувчи борми бу тожни?
Шоирманми?
Тили кесилган,
Ундов – икки ёни темир қавс (!).
Қибласини излаб эзилган,
Нафсман, бошдан оёқ кабир нафс…

12.07.18

***

Чўмилишар Оқсувда қизлар,
Парилардан тўралган бари.
Тоғ бошида булутлар тизлаб,
Тўсиб турар шамс ханжарин.
Кийик сийна, чеҳраси наққош,
Елкаларин ялаб ўтган ой.
Товонларин ўпган учун тош,
Қучганидан телбаланар сой.
Шамол тентир – номаҳрам нигоҳ,
Соҳилида масиқади қум.
Кўзларини обқочар Аллоҳ,
Кирмасин деб беҳиштга суқим.
Мўралайди синиғи нурнинг,
Жазабада қушчалар сайрон.
Мастон-мастон чайқалар шўрлик
Сумбулларга кўмилган дайро.
Чўмилишар Оқсувда сирлар,
Эҳтиросга чўмилар Оқсув.
Шоирларин бўғиб, занжирлаб,
Шаҳрисабз ув тортади, у-в.

20.07.2018

ҚУВҒИН

Ёғмурлар ёғганда, чақмоқлар чақиб,
Зулумот пинжига кирганда ҳилол.
Полапон дунёни қилганча таъқиб,
Судралиб келмакда бир сулув илон.
Тилининг остида ёширин сену,
Кўзида чақнаган ҳувайдоси – мен.
Истаклар сафланмиш тарафма-тараф,
Бадҳайбат қўрқувлар мисоли урвоқ.
Маъшуқа амрига бўйсунмак шараф,
Чирт этиб узилди етилган хурмо.
Туфроққа қоришган ҳурбадан сену,
Коинот манглайин сувайдоси – мен.
Парилар иблисни сархушламоқчи,
«Тўрт унсур жойланган кўзани очинг!»
Ҳайратда тикилар қирқта қароқчи:
Оташга етмасов калта қулочинг.
Қуйилган захароб шароби сену,
Сенга тўлиб турган гулкосаси – мен.
Қалқиниб-қалқиниб борар азозил,
Қонига беланиб ётар малаклар.
Чор китоб бирма-бир бўлгандай нозил,
Қуладик етти қат эрам фалакдан.
Бу гуноҳ шарҳига ибтидо сену,
Сўнггида чиқажак хулосаси – мен.

28.08.2018

***

Шафтолининг мўйидай майин
ҳавода кезгум
Анҳор ёқалаб,
Шамол элар баргида қайин
Руҳим каби уйғоқ бақалар.
Милтираган минглаб забаржад
Нур қуяди кенгликка – соқий.
Шудринг тутган майсалар, ажаб,
Туюлади ҳатто илоҳий.
Тасаввурим фусунга маҳтал,
Туйғуларим соф, тарам-тарам.
Фақат кўнгил тургандай яхда,
Тўкилмайди кўзимдаги ғам…

20.06.2018

ДЕНГИЗ

Сув ўтлари чайқалиб турган
Денгизни эслатар кўзларинг.
Тубида тўлқин бор, қутурган –
Қўрқувга солади узлатинг.
Кипригинг доридан сакрасам,
Санчилмасдан рашк тирноғига.
Худо ҳаққи қасам ич қасам,
Етарманми ишқ қирғоғига?
Асир тушсам қайга элтажак?
Йўл сўнггида кутарми жаллод?
«Анал Ҳақ»қа шоҳид келажак –
Осилса ҳам Ҳаллож бу Ҳаллож!
Сакрадим.
Осмонни қўйвориб,
(Руҳимга дам уринг Ҳазратим.)
Тириклик гўзалдир баридан,
Аммо бу ўлимнинг лаззати…
Сув ўтлари чайқалиб турган
Денгизни эслатар кўзларинг.

18.08.2018

ҚАСАМ

Етим!
Бу сўз бўғзимдаги тош,
Синглимнинг беғубор кўзлари.
Саркардасин сақлолмаган Шош…
Ва ҳаммаси кетди ўзгариб.
Уҳ, ёқамдан олмади кимлар,
Елка бериб ўтди неча кас.
Ғазабимни маҳкам ғижимлаб,
Яшайвердим вақтга қасдма-қасд.
Ҳа, ёдимда: тоғамиз фермер,
Сувчи эдим далада у кез.
Дўғ урганча олисдан «сув бер»,
Етиб келди кайфи таранг хез.
Рой бермадим, қўлимда кетмон,
Эгнимда нам, пахтали нимча.
У ушқирди » нари тур «детдом»,
Тоғасининг қули, етимча!»
До-д! Пирр этиб кўтарилди хуш,
Худо билар тутаб, куйганим.
Тумшуғига туширганда мушт,
О, қанчалар лаззат туйганим…
Йўллар босдим, текис гоҳ қия,
Сўкиб дунё югурдагини.
Шарт суғуриб оламан дея,
Разолатнинг кекирдагини –
Қасам ичган йигитча, афсус,
Ваъдасини бузгандай бугун.
Ҳалимгина юрипти бетус,
Томоғида сарғарган тугун.
Фақат синглин маъюс кўзлари,
Тушганида ёдин қитиқлаб.
Парчаланиб кетар узлати,
Кўкрагида қўпар зилзила:
Етим! Тикиб ташланган оғиз.
Етим! Калтак кўтарган янга.
Етим! Қадринг менсимаган қиз.
Етим! Зўрлаб босилган тамға.
Етим! Ерга қоришар осмон.
Етим! Бахтга элтар сўқмоқ берк.
Етим! Ўтмиш ¬¬¬– оғзи-бурни қон.
Етим! Дорда қалқиб турган эрк…
Йў-ўқ, сўнмадим, Яратган шоҳид,
(Имкон берар балки сўнгги дам.)
Қисмат қанча бўлмасин доҳий,
Турсам ҳамки йўлнинг сўнгида –
Ул беғубор кўзларга қасам!
Сўкиб дунё югурдагини.
Мен албатта ғажиб ташлайман,
Разолатнинг кекирдагини!
·

КЕТСАНГ

Елкасини қонатиб йўлнинг,
Яссавийнинг изидан кетсанг.
Назаридан ҳожаю қулнинг,
Ўғилию қизидан кетсанг.
Ханжарингни белинга осиб,
Қўшиқ айтиб тоғликларга хос.
Армонингни бағринга босиб…
Сезмай қолса кўзлари чарос.
Томирингдан эшиб зўр қамчин,
Ҳар қадамда савалаб нафсни.
Дунё ёлғон деганча дам чин,
Қолганларга тилаб фирдавсни,
Чумолига бермасдан озор,
Ойи ботмас тунлар қўйнига.
Одам Ато жаннатда озод,
Иблис – малак кунлар қўйнига,
Онасидан дакки эшитган,
Болакайнинг кетидан тушиб.
Юрган каби гўё беҳиштда,
Девонанинг қонидек жўшиб,
Ёғмур бўлиб ёғсанг сўнги бор,
Сен чорласанг чорласа хоҳ У.
Харсанга айланиб яғриндор,
Тик қоядан отилиб,
Ё ҳу-у –
Ке-е-етсанг…

20.08.2018

ҚЎШИҒИМ

Ташнаман, майсану ичиб бўлмайди,
Қўлингдан тутиб ё кечиб бўлмайди.
Менинг қўшиғимсан,
Кенглигим менинг,
Либоси иймонсан, ечиб бўлмайди.
Кўзёшим, ичимга томасан фақат,
Азобим, ўлгунча қийноғи кетмас.
Бўғзимда чирсиллаб ёнасан фақат,
Исмингни айтишга журъатим етмас.
Ёқам, туйғуларим, сатрларим ҳўл,
Қачондир сочингни ўзга қўл силар.
Қошимдан сенгача кипригимча йўл,
Босиб ўтолмайман, хўрлигим келар.
Барибир сархушман, шаробим ўзинг,
Тириклик нишоним, харобим ўзинг.
Ўйласам, тўрттала томоним ўзинг,
Куйласам, туганмас достоним ўзинг.
Қанотларин чақмоқ синдирган қушман,
Учсам-учолмасам, осмоним ўзинг!
Ташнаман, майсану ичиб бўлмайди,
Қўлингдан тутиб ё кечиб бўлмайди.
Менинг қўшиғимсан,
Кенглигим менинг,
Ўзимдан бошқаси… ҳеч ким билмайди.

ФОШ

ичимда
ўлимтик қуш бор,
аллақандай товуш –
занжирбанд дажжолнинг оҳи.
йиғлайвериб қон бўлган бир ҳовуч
зўрланган сулувнинг арвоҳи.
қўққисдан озодлик тусаган
қулнинг жазаваси ичимда.
тумшуғи чўзилган бўсага
махлуқнинг чеҳраси…
ўкириб жисмимни силкитгай,
томирларим кетар чувалиб.
кўзимда осмонни килкитгай,
тўкилиб бораман увалиб.
маъшуқаси тирик беваман.
(юрагимни нимталар жондор.)
иблисдек қизғаниб севаман,
оҳ!
ичимда Аллоҳ бор,
Аллоҳ бор,
Аллоҳ!

15.08.2018

·
ЎЗИМГА

Бир қўлида китобу
Бир қўлида зарангги.
Чўққиларни чайқатиб
Қўшиқларин жаранги.
Сиртлон панжа, лочин кўз,
Йигитча – қиррабурун.
Боқиб юрипти шодон,
Йилқиларнинг уюрин.
Ахир у мен шубҳасиз,
Қоялари, буюринг:
Оҳу сутин симириб,
Тоғда ўсган болакай.
Мушт ўқталиб қўнғирнинг
Йўлин тўсган болакай.
Шаддот қизча юзидан,
Муччи узган болакай –
Эниб кетма пастликка,
Осмонингга яқин бўл!
Юрагингни титратмас,
Қашқирларнинг улиши.
Жала қуйиб, қор ёғса,
Қарғанмагин қунишиб.
Еридан нолиганнинг,
Аросатдир улуши –
Тик тут қаддинг, елкангга
Қўниб ўтсин бургутлар!
Сир айтсанг шамолга айт,
Суянсанг ўзга суян.
Йиртқичларга қўшилиб,
Овга чиқ, сабоқ буям.
Аммо тусланма асло,
Қалбингни нахсга бўяб –
Иймон – қилич, нафсни чоп,
Луқмангни ют ҳалоллаб!
Дунё – қарға, умрингни
Бир бошидан чўқилар.
Руҳинга руҳ қўшган у,
Соқол қўйган чўққилар.
Тоғда тўқилган қўшиқ,
Фақат тоғда ўқилар –
Юксакларда туғилдинг,
Шунда бўлсин қабринг ҳам!
Бир қўлида китобу
Бир қўлида зарангги.
Чўққиларни чайқатиб
Қўшиқларин жаранги.
Сиртлон панжа, лочин кўз,
Йигитча – қиррабурун.
Боқиб юрипти шодон,
Йилқиларнинг уюрин…

16.08.2018

ҚЎРҚОҚ

Ич-ичига зичланиб борар,
Ўтин қалар ўз қўрқувига.
Тушлари-да ваҳима солар,
Оғиз чаяр бурнин сувига.
Эркин қўшиқ куйлолмас яйраб,
Ҳақиқатдан тўсар бетини.
Туяқушдек бошин авайлаб,
Душманига тутар кетини…
Ори ғарлар майдонга тушмас,
Тоза сақланг номус ҳужрасин.
Юрт кезганда туяқушлармас,
Ҳар қадамда қашқир учрасин!

ҲАЁТ

Шаҳрисабз тоғларида оҳулар ўйнайди,
Булбуллар сайрайди,
Ўзанидан тошиб оқар дарёлар…
Йигитнинг бўғзида масиқар товуш –
Етимлик туфурган оғзига.
Ҳар қадамда хўрланавериб
Юрагини олдириб қўйган.
Шунга қарамай:
Уйқуга кетади Алпомиш бўлиб,
Уйғонади тонгда Темурдай.
Кўчасин бошида бир сулув яшар,
Тахминан ўн олти-ўн етти яшар.
Уни кўрганда… –
Қўллари тугилар мушт бўлиб,
Елкаси титрайди қуш бўлиб.
Хунук овози бор ҳатто қарғанинг!
Бебурд чиқди отаси,
Онасидан иддаоси йўқ.
Ўкраб йиғлолмади у-ув
Бобосининг совуқ мурдасин қучиб.
Ярим кеч
судралиб келару
бувисининг ёриқ товонин ўпар,
Тўйиб-тўйиб ҳидлар
ямоқ этакларини.

…Тил бермади ҳаёт,
Худо ҳаққи қўрқди қачондир
демагидан
«Сенга минг лаънат!»
Шаҳрисабз тоғларида оҳулар ўйнайди,
Булбуллар сайрайди.
Ўзанидан тошиб оқар дарёлар…
Томоғимда масиққан товуш.

14.08.2018

ЙЎЛ

1.
Бошимга ёққан ёғмур,
Қуёшим тўсган парқув.
Бемаврид келган довруғ,
Кўзимга ботган қўрқув.
Бўридай ўстирган тов,
Қафасга тиққан нафсим.
Эркин қилолмасдан ов
Ўтган кунларим, нафсиз…
Изҳоримни кутгану,
Ўзи кутилмаган ой.
Қаро тунлар тутгану,
Ишққа тутилмаган ой.
Жазбамга бас келолмай,
Авраб момомни, ажаб.
Аламига чидолмай,
Бобомни ютган ажал –
Сен билан ҳисобим бор!

2.

Качкулимдан тўкилган,
Урвоққа шерик итлар.
Йўталсам қирқ букилган,
Қўрқоққа шерик итлар.
Зулфиқор ханжар излаб,
Ёнган қиннинг уволи.
Журъатини бигизлаб,
Тонган чиннинг уволи.
Қиздирганча томирим,
Оқаётган дов шиддат.
Гоҳ муслим гоҳ кофирим,
Додори асов шиддат…
Тилингни тий! Суришма!
Хому тарлар йиқилган.
Дунё билан ҳуришма,
Пайғамбарлар йиқилган!

3.
Гавҳарин ёғ босган бей беймас,
Шаробингдан қуй қани, соқий.
Одам сўяр одамлар эмас,
Одам суяр одамлар боқий.
Руҳ ўсмагай балчиқ жасадда,
Ҳаром еган халқум халққа ёт.
Фаришталар куйган ҳасаддан,
Валилардек кечиргин ҳаёт.
…Сўнги нафас келгунча тузал,
Англаб ет ва Ҳаққа қил қуллуқ.
Хониш борми тавбадан гўзал?
Дониш борми мозордан улуғ?!

Шаробингдан қуй қани, соқий…

4.
Бўғзимда қайнар тамуғ,
Ўзимга келмам ҳануз.
Руҳимга дам солган у,
Машрабми ёки Юнус?!

(Зулмат ичинда зулмат)

Ким мени қўйди ичиб?
Сўйлайин қай шевада?
Сиртим Юсуф, лек ичим,
Ўн тўрт кунлик бевадай.

(Зулмат ичинда зулмат)

Эркин юролмайсан, йўқ,
Қутурган итлар сабаб.
Ташлаб ўтмасанг қуйруқ,
Шу заҳот кетгай талаб.

(Зулмат ичинда зулмат)

Борми намиққан кўзлар?
Борми азобингдек дўст?
Тағин ўшалар сўзлар:
Итга айланган дуруст.
«Итга айланган дуруст?!»

Зулмат ичинда зулмат.

4.08.2018

***

Рассом қизга

Қишги офтоб,
Баҳор ёғмури,
Субҳи сабо яфроқларни
майин силаган мисол
Нафис тебранади гул бармоқларинг.
Капалак қаноти қалқитган ҳаво,
Ботқоқлик қўйнида ўсган нилуфар,
Яшил туйғулардан сачраган исён.
Ҳақсан,
Тушлар бахтли яшашга ҳақли,
Ажал билан қилмай муроса.
Мукаммал чиқмайди эркнинг тасвири,
Фақат қайғу – тугал хулоса.
Аммо бармоқларинг…
Сочимга тегмайди улар ҳеч қачон,
Бўйнимга чирмашмас тун оғушида.
Оҳанграбо суратларингдан
Қўлларинг кузатиб тураркан узоқ
Оҳуга айланар қашқир нигоҳим,
Қовжираб тўкилгай қорамтир ўтмиш.
Сенинг измингдадир руҳимнинг шакли,
Осмон ниҳояси,
Дунё тушган йўл.
Ибтидо, интиҳо кесишган нуқта –
Энг чиройли ғамнинг бешта дояси.
Капалак қаноти қалқитган ҳаво…

11.08.2018

КАФКА

«Чалабасир туйғулар рақси,
Аллақачон кексайган ҳайрат.»
Қай нуқтада мутлақо ҳақсиз!
Аммо ҳозир турганди сайраб –
…Тутаман деб ўлдириб қўйдим.
Шаҳардаги шинам ресторан,
Бойлар шунда, оқил, беҳаё.
Букчайганча судралиб, аранг,
Нон тиланиб кирди бир аёл –
Сўкиб-сўкиб қувиб юбордик.
Қариялар ўтмас юз буриб,
Томошага қўйганмиз ружу.
Найнов йигит кўчада туриб,
Иштонини ечгани учун –
Қарсак чалар ёшгина қизлар.
Ҳеч нарсанинг аҳамияти йўқ,
Тирикликда қолмаган маъно.
Етилмасдан етиб келган ўқ –
Ичини қурт кемирган анор
Каби ириб борар келажак…

7.08.2018

***

«Ямандин менга Аллоҳ ошиғининг иси келур»
Увайс Қараний ҳақда пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в)нинг айтганлари.

Топмадим ишқдан авло,
Ҳаққа юз бурмагунча.
Сўқир эдим, ё Мавло,
Жамолин кўрмагунча.
Олти ёқдан маъшуқнинг муаттар иси келур.
Ҳусни ҳасан ё Юсуф,
Таманноси на гўзал.
Ойни излаб тентирман,
Кокилин ўрмагунча.
Олти ёқдан маъшуқнинг муаттар иси келур.
Суҳбатларин азондай,
Тинглагайман чайқалиб.
Дод урарман ҳар нафас,
Қошимда турмагунча.
Олти ёқдан маъшуқнинг муаттар иси келур.
У пайғамбар эмас ҳеч,
Менинг увайслигим чин.
Йўқса туғилмасдим то,
Маъшуқ яралмагунча.
Олти ёқдан маъшуқнинг муаттар иси келур.
Муқаррардир қиёмат,
Олиб кетгайдир ажал.
Қабрда ҳам жон бермам,
Туфроқ келтирмагунча.
Олти ёқдан маъшуқнинг муаттар иси келур.

4.07.2018

***

Ҳазратим,
Ҳазратим, най чалинг,
Оҳанги фирдавс,
Айланиб-айланиб ўйнасин ҳурлар.
Айюбдек қуртларин тўксину кир нафс,
Фикратим қамашсин илоҳий нурдан.
Ҳазратим,
Май сунинг
Лаззати сархуш,
На дўзах на жаннат, аросат бекор.
Китобин оловга ташласин Зардўшт…
Руҳимни сийласин сийрати зебо.
Ҳазратим,
Дунёни елкамга ортинг,
Сориғ дард истарам, жазбаси боқий.
Бўйнимдан занжирлаб, ит каби тортинг,
Кимсасиз тоғларга қозиқланг ёки.
Ҳазратим,
Ишқ беринг, томчиси – оғу,
Дастидан сўнгагим тўкилсин чуриб.
Қашқирлар кўзимга кўриниб оҳу,
Ўзига айланай ўзимда туриб.
Ҳазратим,
Най чалинг…
Май сунинг…
Ишқ беринг
Ишқ,
Ишқ…

31.07.2018

УЙҒОН

ЧЎЛПОНга

Тун эди, елкамнинг чуқуридай тун,
Сачраб кетгандайин кўзим қораси.
Ҳарфларин бошимдан сочди Беҳистун,
«Уйғон, ғафлатдаги Туркнинг боласи!”
Бўғзингда зангламиш қадим қумару,
Комига тортмасдан сўнгги дақиқа…
Қаппайган қоринга ватан сиғару,
Ёриб юборгайдир жиндек ҳақиқат.
Замин тор, осмон кенг, эй, самодилим,
Унутиб қўйдингми етти пуштингни.
Зулфиқор шамширим,
Туркона тилим,
Нокаслар кўрган йўқ ҳали муштингни.
Қонли тўсиқларни қачон бузгайсан?
Қачон бирлашгайдир бу шонли тупроқ!
Қўрқсиниб сўзлайсан,
Ёлғон бўзлайсан,
Тушинга кирмасми Нажмиддин Кубро?!
Чуриб битмадими қора имдодлар,
Руҳингга исёнкор шамоллар инди.
Омочга қўшилмас човоғон отлар,
Тўзғиган уюринг йиғиб ол энди.»
Тун эди, елкамнинг чуқуридай тун,
Аччиқ орзу таъмин кўрганман татиб.
Ўша тундан бери ҳақгўй Беҳистун,
Туркулар куйлайман, бўғзим қонатиб:
«Уйғон, ғафлатдаги Туркнинг боласи!»

25.07.2018

ШАМОЛ

«Тоғларингнинг елкасида муз,
Этагида кийиклар ўйнар…»
Ёз кечаси миллионлаб фонус
Ёғдусида туркулар куйла.
Келмаслигинг билса-да интиқ,
Бир қиз сени кутар де ёниб.
Кўйлагидай юраги йиртиқ,
Бувинг соғинч ҳўплайди қониб.
Ҳали кунлар кўздай очилгай,
Мўжизалар бўлгайдир содир.
Шоир умри йўлга сочилган,
Фақат ажал термоққа қодир!»
Куйла, осмон ёришгунча то,
Товшингдаги номсиз нотаман.
Эртам – сўроқ,
Ўтмишим – хато,
Охиратни ўйла-аб ётаман…
Ёз кечаси миллионлаб фонус
Ёғдусида туркулар куйла.

20.07.2018

САФАР

Қорамтир осмоннинг манглайи ёриқ,
Мўралаб турибди ундан коинот.
Сомон йўли ёриқ оғзига ориқ
Кўлвордай судралиб борар ноилож…
Шаҳардан узоқлаб боряпман, намхуш
Боғларнинг нафаси ҳовримни соғар.
Дам тушга кўчаман, силкиниб дам хуш,
Чекаман.
Тутайди: хўрсиниқ, о, ғам…
Шоирга қўним йўқ, ўлим йўқ сўзга,
Мовий кенгликларга етарман саҳар.
Бобомнинг дўмпайган қабридан ўзга,
Соғинса бир Аёл соғинар фақат!
Қорамтир осмоннинг манглайи ёриқ,
Мўралаб турибди ундан Худойим…

22.07.2018
Тошкент-Фарғона йўли

***

Тушлар тухум қўйган неча минг,
Кўзимнинг шохлари серасаб.
Ёқасидан тутиб кечанинг,
Қарсиллатиб силкир дераза…
Шаҳризода, кўнглим бемажол,
Мен сиғмаган тушларинг соғми?
Қопқон қисган арлондай шамол,
Фарёдига булғади тоғни.
Чўкай десам оромим саёз,
Чап қовоғим дик-дик сапчилар.
Ёғмур – улоқ кўрган чавандоз,
Хавотирим баттар қамчилар.
Жим кузатар, харсанглар даҳо,
Ҳапқирмаса, сойнинг суви ғаш.
Тегмадими жонингга наҳот,
Минг бир эртак ичинда яшаш?!
Шаҳризода, айрилиқ наҳанг!
…Йўқ, умиднинг қўлин сиқаман.
Ишон, сен ҳеч кутмаган маҳал,
Тушларингдан ўсиб чиқаман…
Шаҳризода, кўнглим бамажол,
Мен сиғмаган тушларинг соғми?!

14.07.2018

***

Менинг саркаш қушим,
Саргардон қушим,
Қайда қанот илар?
Қайга чўкар тиз?!
Елкамдан тушмасдан Ҳақнинг улуши,
Кўнглингни қидириб топаман билқис.
Тарлоним, кишнаб қўй, Ҳисор тарафдан!
Шоҳона давралар, дарвеш давралар,
Кўзимнинг оқини ичган йўл гувоҳ.
Кафтимга термулиб турган қарғалар,
Сиртим Регистону ичим лойсувоқ.
Тарлоним, кишнаб қўй, Ҳисор тарафдан!
Руҳимнинг ўрнида гувлар ҳур шамол,
Шамолки, нафасинг билан чайилган.
Масиҳим, Маккангни излайман ҳамон,
Нафсу шаҳватимни тортиб айлга.
Тарлоним, кишнаб қўй, Ҳисор тарафдан!
Ёрилган товони каби бувимнинг,
Пишган лаҳзаларим тарс-тарс ёрилгай.
Унутдим, осмондан нега қувилдик,
…Мастона қалб билан қайтиб борилгай.
Тарлоним, кишнаб қўй, Ҳисор тарафдан!
Ҳу-у тоғу тошлардан олислардаги,
Ўтли қарошларлан олисларлаги,
Тақвоси мустаҳкам Айюб сабридай,
Чўкиниб боряпкан бобо қабридай,
Туркона юракли, қувончи хира,
Ўзини тополмай юрган тентираб
Шоирингга
Тарлоним, кишнаб қўй, Ҳисор тарафдан!
Менинг саркаш қушим,
Саргардон қушим,
Қайда қанот илар?
Қайга чўкар тиз?..

15.07.2018

***

Май симирсанг хилватда ёлғиз,
Ғамгин қўшиқ бошласа шамол.
Хотирангнинг олисдан олис
Кунжагидан балқиса аёл!
Кипригидан томиб ой нури.
Эгнидаги либоси мовий,
Занжирланиб ичингда бўри,
Кўкрагингда уйғонса ровий.
Ҳуриб турса серғалва ўтмиш,
Қулоқ-бурни кесик Широқдай.
(Гарчи саҳро ямламай ютмиш.)
Хаёлларинг кетса йироқлаб.
Аёл сенга термулса мамнун,
Руҳинг енгил, гўё булутсан.
Тиззасига бошинг қўйсангу,
Кимлигингни тамом унутсанг…

9.07.2018

АНГЛАМ

1.(биринчи кўриниш)

Сенинг кўзларинг қаро,
Туннинг келар ҳасади.
Менинг кўзларим – Орол,
Шўрлаб кетди жасадим.
Пилдирайман изингдан,
Қуллик лошини судраб.
Қадрим келмас тизингдан,
Соянгда балқар қудрат.
Оринг тўкиб Шаҳрисабз,
Зоринг тўкиб Шаҳрисабз.
Тентиб юрибман, қара,
Боринг тўкиб Шаҳрисабз.
Тилимнинг учидаги,
Калимамни чўқир ғам.
Осмоннинг бурчидаги,
Оташга ўт қобирғам.
Отсам, денгизда чўкмас,
Пуфак юрагим юлиб.
Бирор қушуйқу сўкмас,
Улиб чиқсам ит бўлиб.

2. (иккинчи кўриниш)

Созанданинг сози сийқа,
Нозаниннинг нози сийқа.
Кўзёш тўксанг тошлар селу,
Дардинг айтсанг, қози сийқа.
Гуноҳ ҳоким, иймон сазо,
Қўлимга тут, чақмоқ асо.
Тоғлари-да мункиллайди,
Қолмади-ку қадди расо.
Биров гадо итин талар,
Биров хоқон кетин ялар.
Бу савдога ҳайрон боқиб,
Чирқиллайди етимчалар.
Қобилларнинг ёнар кўзи,
Қизиб борар кўкнинг юзи.
Бўғзимга тиғ урсамми ё,
Ал Мийсоқий аҳдни бузиб?!

3. (учинчи кўриниш)

мендаги мен мен ва Сен ўртасида ҳижобдир,
Ўз Менинг билан менинг менимни орадан кўтар
Мансури ҲАЛЛОЖ

Эй Ёр,
Ханжарим йўқ, қиним бор,
Ёлғон эмас, чининга қўш.
Ўртамизда меним бор,
мени ўлдир, Менингга қўш.
Севдим тошу майсанггача,
Жоним олар найзанггача,
Етсам бўлди ҳай, санггача,
мени ўлдир, Менингга қўш.
Соғлар туриб тарам-тарам,
Бир-бирини қилар қарам,
Чидолмайман, пишти ярам,
мени ўлдир, Менингга қўш.
Ертилмаган бут яқом йўқ,
Руҳдан бўлак ҳечвақом йўқ,
Ошиқликдан пеш мақом йўқ,
мени ўлдир, Менинга қўш.
Узоқ йиллар тортиб ҳузур,
Сени кечроқ топдим, узр,
Энди кўрар куним қусур —
мени ўлдир, Менинга қўш.
Ярмим Раҳмон, ярмим Иблис,
Саргардонман Шому Тиблис,
Ёлвораман чўккалаб тиз,
мени ўлдир, Менингга қўш.
мени ўлдир, Менингга қўш.
мени ўлдир, Менингга қўш.
Етсам бўлди ҳай, Санггача…

23.08.2018

***

Шахризода, осмонни силкит,
Юлдузлардан тўкилсин ранглар.
Бўғзигача соғинчи килкиб,
Дунёларим сарғарди занглаб.
Сендан олис, тоғлардан олис,
Қалтис ўйин бошлади шоир.
Кундузлари кексаяр ҳолис,
Тунларини ҳўнгратар Зойир.
Бугун ўрда, эртага қирда,
Вақтни миниб қиблага йўртгай.
Сал енгиллаб олару шеърда…
Яна қийноқ, азоби бўртгай.
Ва ёлғондир ишқнинг сўнгани,
Илк бўсалар кетмас бенишон.
Сен ўйинга кирсанг бўлгани,
Қолган умрин тикворар, ишон!
Туйғуларинг йўллайвер эркин,
Яллиғлатиб оқарт зулматим.
Тушларингни тушимга беркит,
Қиёматлик қайғум – улфатим.
Шахризода, кўнглимни силкит…

9.07.2018

***

Кечалари дайди шамол увиллайди,
Юрагимнинг томирлари шовуллайди.
Сингилгинам тушларимда йиғлаб чиқар,
Туз сепгандай куракларим ловуллайди.
Тўлғонаман алағдалик қўйнида маст,
Шомда мўлроқ эмиб қўйган бузоқдайин.
Баданимни тимдалайди янчилган хас,
Етолмайман, баҳорларим узоқдайин.
Соғинч илиб симёғочнинг симларига,
Кафтдек мактуб битолмаган саводсизман.
Бош эгмадим бу дунёнинг кимларига?!
Учяпману биров билмас, қанотсизман.
Ёлғиз қушнинг кўрган куни қурсин буви,
Бўрига ҳам ярашмайди танҳо юриш.
Саргардонлик совунига кирлар ювиб,
Топган бахтим: уч-тўрт шеъру хаёл суриш.
Йиғлаб-сиқтаб бўшанволган самовотдай,
Томиб битди бўғзимдаги новвотларим.
Кулгуларим йўқламайди етти ётдай,
Елиб борар ғамли умр – дов отларим.
Энди ортга қайтмоқ гуноҳ, лафзим ҳалол!
Ўз бошимни ўзим, кўпроқ сўзим еди.
Эй, кўзларин дарвозага қоққан аёл,
Шоир эмас, шер туғ эди, шеър туғ эди…
Кечалари дайди шамол увиллайди,
Юрагимнинг томирлари шовуллайди.
Сингилгинам тушларимда йиғлаб чиқар,
Туз сепгандай куракларим ловуллайди…

26.06.2018

***

Таскинга на ҳожат?
Муқаррар фоже,
Асфаласофилин бўлмоқда бари.
Алвидо!
Кетяпман янги фол очиб,
Бўғзингда йиғининг шўр кишанлари.
Шалвираб мағрибга йиқилар офтоб,
Осмоннинг юзига тошади сўгал.
Шошил, оёқлайди охирги авто,
Уйингга кузатиб қўймайман бу гал.
На куяр, на кулар серғалва Тошкан,
Бахт яшаб кетолмас
Вақтга қасдма-қасд.
Юракхўр қашқирни севиб адашган,
Ёлғиз тоғ оҳуси фақат сен эмас…
Алвидо!..
Кутмакда мени узлатинг,
Соғинчим тораяр юрганим сари.
Кўзларинг ҳайқирар, шахло кўзларинг –
Бўғзингда йиғининг шўр кишанлари.

25.06.2018

***

Ютиб борар қорамтир бўшлиқ,
Чинқириғим чайнар
жимликлар.
Фол очиб бер, Хайёми мушфиқ,
Йўғриляпман кимга кимликдан?!
Ойга сачрар кўзимдаги сут,
Парчинланар товшим, қоқилиб.
Бошимдаги ҳабаший булут
Кўрмоқ истар тишим оқини.
Баттар қаттиқ сиқилар муштим,
Музликларин эритар қароқ.
О, ғазабим эркпараст қушдай,
Потирлайди томирлар аро.
Шарт ғижимлаб талвасани
сўнг,
Итқитаман тушлар қаърига.
Умидим – гўл,
Туйғуларим – гунг,
Жазбаларим наҳот қариган?!
Ким юқтирди кўнгли бўшликни?
Қиблага терс ўқидим номоз.
Кўмиб ташлаш учун бўшлиқни,
Овоз керак,
Зулфиқор Овоз!..

18.06.2018
·
***

Бу қабристон бобом чоргоҳи,
Дунёсидан риҳлатга чўкиб
Тун оралаб келаман гоҳи,
Йўлакларга ҳиргойи тўкиб.
Ғафлат шимган итлару овул,
Ухлаб ётар ажинаю жин.
Пайқаб қолар баъзан қоровул,
Тинчлатаман «ака, яна мен.»
Томчилайди осмондан товуш,
Қулоғимга сизиб кирар мунг.
Қабрларга боқаман хомуш,
Руҳлар қизғин қилмоқда гурунг.
Тизза чўкиб ўтирган бобом,
Тепакалу соқоллари оқ.
Йўрғалайман уларга томон,
Қўшишмайди суҳбатга бироқ.
Ёнбошлайман ҳўл майсазорга,
Тупроқ ҳиди димоққа урар.
…Азон. Ҳисор ошиб мозорга,
Тонг киради зулматни кураб.
Тағин ҳаёт чалар ноғора,
Қўзғаламан истамай, ҳалим.
«Кўришгунча дўсту оғалар,
Қайтмас бўлиб келаман ҳали.»
Бу қабристон бобом чоргоҳи…

17.06.2018

***

Бу тун тўлғоқ азобин туйдим,
Фарёдимдан ёрилди харсанг.
Майни суйдим,
Сафарни суйдим,
Юрагимга тортилди тарсак!
Асовлигим ўтмишда қолди,
Кишноғимнинг талвасаси суст.
Гуноҳларим бўғзимдан олди,
Иймонимни йўқотдим, афсус…
Алвидо эй, шўрланган қисмат,
Кўкайимга қўнган қарғалар.
(Даҳлдорман сизларга қисман)
Қусуғига ботган давралар.
Яна сенга қайтдим Шаҳрисабз,
Пичинг отма «борми туруминг?».
Бобо, сизга қилган эдим лафз,
Ёнбошлайин, андак сурулинг.
Раҳмат. Кўзин юмди моҳ истаб,
Хожасининг пойида қарол.
Сўнг шивирлаб қўйди оҳиста:
Шу тупроқдан бошқаси ҳаром!
Алвидо эй, шўрланган қисмат…

16.06.2018

ЭВРИЛИШ

У ва бу орасида
башарий сифатлардан
малакий кўринишга
йўғрилиб боряпти руҳ
макон қайда
замончи
сўзим ўқ
ёр камончи
икки кўзим зарғалдоқ
бирини нафс
бирин ишқ
шаробига тўлғазиб
узатаман тақвога
ерда эсам
кўкда ким
кўкда эсам
ерда ким
тахминларим рўдакий
шамолнинг илдизларин
чайнаб улғайган эрким
ҳамон кезар бековуш
баттар кучаяр чорлов
қовуш
қовуш
ҳе қовуш
наҳот қўрқув деворин
ёриб ўтолмас Довуш

16.06.2018

***

«Қибладир тўрт томонинг»,
Буюрсада Ҳукмдор.
Эгнимдаги қабонинг
Бир енгида Ҳалложу,
Бир енгида иблис бор.
Юрарман чайқалиб, маст,
Шабнам ичиб – сабуҳий.
Ерликларга ўхшамас,
На жасадим на руҳим.
Англолмам, қандай фан у?
…кутоҳ деб қилманг туҳмат.
Сулаймон эмасману,
Паррандалар ҳамсуҳбат.
Ўсгандим тоғларда ҳур
қулунлар-ла эмишиб.
Ва мана: ғала-ғовур,
Ур-йиқитдир емишим.
Париларга чалиб най,
Жинлар билан сургум айш.
Дарвешларга тутгум май,
Киборларга – жилмайиш.
Майхонадан чиқибоқ,
Югураман жомеъга,
Замин бу кичик қишлоқ,
Асл Юртга сомеъман.
Мени Ўзидан бўлак,
Сиғдиролмас ўзига.
Боққан, оқизиб сўлак,
Шу заҳоти кўзикар.
Қўлида кимнинг изми,
Ортимдан!
Фақат шошманг.
Бир санғиб келмаймизми?
Дайди итлар, йўл бошланг.
Кезармиз, чайқалиб, маст,
Ичгандек ўткир қимиз.
Ерликларга ўхшамас,
На жасад на руҳимиз…

СУБҲ

Тун оёқлар,
Субҳ найроғи,
…кўк юзини қўяди артиб.
Дарвешона қушлар сайроғи
Телба руҳим кетар ияртиб.
Ғужур қалбга ёғмур селидай
Оҳанг тутар кенгликдан, сузум,
Лайлизода шамол тилида,
Япроқларни куйлатар кўзим.
Симёғочга қўнади туйғу,
Эснай-эснай уйғонади Шош.
Бурғу чалиб, ниҳоят қурғур
(Тоғдан ҳатлаб ўтади) қуёш.
Поклантириб сас-сулуҳимни,
Ўтган кунни тушга йўяман.
Ва нурланган жадид руҳимни,
Бир симириб ичиб қўяман…

14.06.2018

НАСИҲАТ

Ер ютди шоҳларни, Кеш, Шероз қолди,
Дунёга тўймадик, эътироз қолди.
Абдулло, Парфи ҳам Шавкатлар фано,
Майдонда захчаю қарға, ғоз қолди.
Даҳолар бир умр тинмай ёзмишлар,
Ё Тангрим, барибир оқ қоғоз қолди.
Ҳақ сўзни айтганлар отилдилар, лек,
Маҳшарга етгулик хуш овоз қолди.
Ғарлар отин бўлди, фосиқлар имом,
Биздек учта-тўртта «бенамоз» қолди.
Манингда йилларим чирт-чирт узилмиш,
Демакки, ҳижратга жуда оз қолди.
Чиранма, дамингдан капалак ҳуркмас,
Эплолсанг, чал, мана, кўҳна соз қолди.

17.06.2018

044 Jontemir shoirlikning yoshlik mavsumiga xos tarzda koʻp sheʼr yozadi.  Jontemirning oʻzi yozganidek, “Balki ularni butun sheʼr deb boʻlmas, qandaydir qoliplarni hatlab oʻtgan ham chiqarman, biroq, shoir ichki jazbasining hosilasidan (agar yozganlari qay maʼnodadir oʻzini oqlasa albatta!) tonmasligi kerak nazarimda…”

JONTЕMIR
YANGI SHEʼRLAR
08

MAJNUN

1.
Tumshugʻin osmonga urganlar,
Tiliga tavbani surganlar,
Oydinda ayshini surganlar,
Rihlatga yuzini burganlar,
Qiblaga tik qarab hurganlar,
Tushida paygʻambar koʻrganlar,
Zaminda jahannam qurganlar,
Halitdan jannatda yurganlar…
Yogʻmurlar qargʻishmi, navomi?!
Sipqorsam ruhimga davomi?!
Otam ishq, volidam Havomi?!
Uygʻotmang, oʻzimda qolayin,
Bu dunyo tushimning davomi…

Sochimdan tortqilar och, nafsim,
Boʻynimga osilgan boj, nafsim,
Iymonim tirilmay qoch, nafsim,
Qanoti kenglar-da yetolmas,
Sen bilan kiritmas firdafsim.
Koʻzimni soʻzimga yovlayman,
Yelkamning chuqurin kovlayman,
Jasadim bir tusda tovlayman,
Ohular, hurkmasdan oʻynanggiz,
Men faqat Ajalni ovlayman.

2.
Koʻppaklar, ortimdan ergashmang,
Men yurar yoʻllarda suyak yoʻq.
Choponim bariga tarmashmang,
Tilim tosh, ruhim suv, etim choʻgʻ.
Suhbatim olma gul, oʻt chetga,
Ogʻzimda koʻr ilon toʻlgʻongay.
Koʻzimning kosasi darz ketgan,
Tinmayin chakillab turar may.
Oʻtmishim sochimday toʻzgʻigan,
Ertamni yeldirim yozolmas.
Ildizim Iblisning boʻgʻzida,
Chanqogʻim parilar bosolmas.

3.
Ruhimni joylagan nay chalib,
Shul sabab yurarman chayqalib,
Qay oqshom nogahon payqadim –
Oshiqman!

Tovonim oʻpgan soy – telbadir,
Laylisi bor, hanuz kelmadi…
Devlarni titratgan kelbati –
Oshiqman!

Kiprigin sanagan qirq suluv,
Na tashvish chaynagan, na gʻuluv,
Vasliga yetolmay yurgan, u-vv –
Oshiqman!

4.
Tumshugʻin osmonga urganlar,
Tiliga tavbani surganlar,
Oydinda ayshini surganlar,
Rihlatga yuzini burganlar,
Qiblaga tik qarab hurganlar,
Tushida paygʻambar koʻrganlar,
Zaminda jahannam qurganlar,
Halitdan jannatda yurganlar…
Qoʻrqmay iymon keltiringlar, bas!
Tufrogʻiga isyon qoʻshgan U.
Sizlarday ikkiqat ayolmas,
Yetti qat falakdan tushgan u.
Iziga yuz bosing hoʻngillab,
Poyidan Arshgacha toʻrt sarjin.
Qorayib, bijgʻigan koʻngillar,
Yukuning, nafs boʻlgay chilparchin.

5.
Ana, ketib borar Haq sari,
Nurdan olib boqiy tahorat.
Nigohida chaqnar Dilbari,
Qabatida son ming sahoba.
U kim deya soʻrar gʻofillar,
Ishq mayidan mosuvo pajmur…
Sekingina shivirlar pirlar:
Majnun!..

8.07.2018

***

Men boʻriman!
Ogʻzi-burni qon,
Qaxri qattiq, ashaddiy ovchi.
Himolayman –
Boʻgʻzida vulqon,
Kenglikda ham kenglik istovchi…
Nurman, tunga qoʻyilgan sanchib,
Jallodlarni terga pishgan tush.
Shaʼriyatning qafasin yanchib,
Rabboniyga koʻtarilgan qush.
Devonaman, tevarakka ters,
Qaygʻu bilan qappaygan kachkul.
Jinlar tushib loyqalatgan hirs,
Rohat kunji – manzili majhul.
Yaratkanga deya tavakkal,
Tik jarlikka otilgan tulpor.
Zahar tuflab qoʻrquv – kavakka,
Burgutga jon topshirgan kulvor.
Dorman, Mashrab, necha Hallojni
Arshga quvib, hovrin bosolmay
Hoʻngrayotgan oʻzin osolmay.
Sindirguvchi bormi bu tojni?
Shoirmanmi?
Tili kesilgan,
Undov – ikki yoni temir qavs (!).
Qiblasini izlab ezilgan,
Nafsman, boshdan oyoq kabir nafs…

12.07.18

***

Choʻmilishar Oqsuvda qizlar,
Parilardan toʻralgan bari.
Togʻ boshida bulutlar tizlab,
Toʻsib turar shams xanjarin.
Kiyik siyna, chehrasi naqqosh,
Yelkalarin yalab oʻtgan oy.
Tovonlarin oʻpgan uchun tosh,
Quchganidan telbalanar soy.
Shamol tentir – nomahram nigoh,
Sohilida masiqadi qum.
Koʻzlarini obqochar Alloh,
Kirmasin deb behishtga suqim.
Moʻralaydi sinigʻi nurning,
Jazabada qushchalar sayron.
Maston-maston chayqalar shoʻrlik
Sumbullarga koʻmilgan dayro.
Choʻmilishar Oqsuvda sirlar,
Ehtirosga choʻmilar Oqsuv.
Shoirlarin boʻgʻib, zanjirlab,
Shahrisabz uv tortadi, u-v.

20.07.2018

QUVGʻIN

Yogʻmurlar yogʻganda, chaqmoqlar chaqib,
Zulumot pinjiga kirganda hilol.
Polapon dunyoni qilgancha taʼqib,
Sudralib kelmakda bir suluv ilon.
Tilining ostida yoshirin senu,
Koʻzida chaqnagan huvaydosi – men.
Istaklar saflanmish tarafma-taraf,
Badhaybat qoʻrquvlar misoli urvoq.
Maʼshuqa amriga boʻysunmak sharaf,
Chirt etib uzildi yetilgan xurmo.
Tufroqqa qorishgan hurbadan senu,
Koinot manglayin suvaydosi – men.
Parilar iblisni sarxushlamoqchi,
“Toʻrt unsur joylangan koʻzani oching!”
Hayratda tikilar qirqta qaroqchi:
Otashga yetmasov kalta quloching.
Quyilgan zaxarob sharobi senu,
Senga toʻlib turgan gulkosasi – men.
Qalqinib-qalqinib borar azozil,
Qoniga belanib yotar malaklar.
Chor kitob birma-bir boʻlganday nozil,
Quladik yetti qat eram falakdan.
Bu gunoh sharhiga ibtido senu,
Soʻnggida chiqajak xulosasi – men.

28.08.2018

***

Shaftolining moʻyiday mayin
havoda kezgum
Anhor yoqalab,
Shamol elar bargida qayin
Ruhim kabi uygʻoq baqalar.
Miltiragan minglab zabarjad
Nur quyadi kenglikka – soqiy.
Shudring tutgan maysalar, ajab,
Tuyuladi hatto ilohiy.
Tasavvurim fusunga mahtal,
Tuygʻularim sof, taram-taram.
Faqat koʻngil turganday yaxda,
Toʻkilmaydi koʻzimdagi gʻam…

20.06.2018

DЕNGIZ

Suv oʻtlari chayqalib turgan
Dengizni eslatar koʻzlaring.
Tubida toʻlqin bor, quturgan –
Qoʻrquvga soladi uzlating.
Kipriging doridan sakrasam,
Sanchilmasdan rashk tirnogʻiga.
Xudo haqqi qasam ich qasam,
Yetarmanmi ishq qirgʻogʻiga?
Asir tushsam qayga eltajak?
Yoʻl soʻnggida kutarmi jallod?
“Anal Haq”qa shohid kelajak –
Osilsa ham Halloj bu Halloj!
Sakradim.
Osmonni qoʻyvorib,
(Ruhimga dam uring Hazratim.)
Tiriklik goʻzaldir baridan,
Ammo bu oʻlimning lazzati…
Suv oʻtlari chayqalib turgan
Dengizni eslatar koʻzlaring.

18.08.2018

QASAM

Yetim!
Bu soʻz boʻgʻzimdagi tosh,
Singlimning begʻubor koʻzlari.
Sarkardasin saqlolmagan Shosh…
Va hammasi ketdi oʻzgarib.
Uh, yoqamdan olmadi kimlar,
Yelka berib oʻtdi necha kas.
Gʻazabimni mahkam gʻijimlab,
Yashayverdim vaqtga qasdma-qasd.
Ha, yodimda: togʻamiz fermer,
Suvchi edim dalada u kez.
Doʻgʻ urgancha olisdan “suv ber”,
Yetib keldi kayfi tarang xez.
Roy bermadim, qoʻlimda ketmon,
Egnimda nam, paxtali nimcha.
U ushqirdi “ nari tur ”detdom»,
Togʻasining quli, yetimcha!»
Do-d! Pirr etib koʻtarildi xush,
Xudo bilar tutab, kuyganim.
Tumshugʻiga tushirganda musht,
O, qanchalar lazzat tuyganim…
Yoʻllar bosdim, tekis goh qiya,
Soʻkib dunyo yugurdagini.
Shart sugʻurib olaman deya,
Razolatning kekirdagini –
Qasam ichgan yigitcha, afsus,
Vaʼdasini buzganday bugun.
Halimgina yuripti betus,
Tomogʻida sargʻargan tugun.
Faqat singlin maʼyus koʻzlari,
Tushganida yodin qitiqlab.
Parchalanib ketar uzlati,
Koʻkragida qoʻpar zilzila:
Yetim! Tikib tashlangan ogʻiz.
Yetim! Kaltak koʻtargan yanga.
Yetim! Qadring mensimagan qiz.
Yetim! Zoʻrlab bosilgan tamgʻa.
Yetim! Yerga qorishar osmon.
Yetim! Baxtga eltar soʻqmoq berk.
Yetim! Oʻtmish ¬¬¬– ogʻzi-burni qon.
Yetim! Dorda qalqib turgan erk…
Yoʻ-oʻq, soʻnmadim, Yaratgan shohid,
(Imkon berar balki soʻnggi dam.)
Qismat qancha boʻlmasin dohiy,
Tursam hamki yoʻlning soʻngida –
Ul begʻubor koʻzlarga qasam!
Soʻkib dunyo yugurdagini.
Men albatta gʻajib tashlayman,
Razolatning kekirdagini!
·

KЕTSANG

Yelkasini qonatib yoʻlning,
Yassaviyning izidan ketsang.
Nazaridan hojayu qulning,
Oʻgʻiliyu qizidan ketsang.
Xanjaringni belinga osib,
Qoʻshiq aytib togʻliklarga xos.
Armoningni bagʻringa bosib…
Sezmay qolsa koʻzlari charos.
Tomiringdan eshib zoʻr qamchin,
Har qadamda savalab nafsni.
Dunyo yolgʻon degancha dam chin,
Qolganlarga tilab firdavsni,
Chumoliga bermasdan ozor,
Oyi botmas tunlar qoʻyniga.
Odam Ato jannatda ozod,
Iblis – malak kunlar qoʻyniga,
Onasidan dakki eshitgan,
Bolakayning ketidan tushib.
Yurgan kabi goʻyo behishtda,
Devonaning qonidek joʻshib,
Yogʻmur boʻlib yogʻsang soʻngi bor,
Sen chorlasang chorlasa xoh U.
Xarsanga aylanib yagʻrindor,
Tik qoyadan otilib,
Yo hu-u –
Ke-ye-yetsang…

20.08.2018

QOʻSHIGʻIM

Tashnaman, maysanu ichib boʻlmaydi,
Qoʻlingdan tutib yo kechib boʻlmaydi.
Mening qoʻshigʻimsan,
Kengligim mening,
Libosi iymonsan, yechib boʻlmaydi.
Koʻzyoshim, ichimga tomasan faqat,
Azobim, oʻlguncha qiynogʻi ketmas.
Boʻgʻzimda chirsillab yonasan faqat,
Ismingni aytishga jurʼatim yetmas.
Yoqam, tuygʻularim, satrlarim hoʻl,
Qachondir sochingni oʻzga qoʻl silar.
Qoshimdan sengacha kiprigimcha yoʻl,
Bosib oʻtolmayman, xoʻrligim kelar.
Baribir sarxushman, sharobim oʻzing,
Tiriklik nishonim, xarobim oʻzing.
Oʻylasam, toʻrttala tomonim oʻzing,
Kuylasam, tuganmas dostonim oʻzing.
Qanotlarin chaqmoq sindirgan qushman,
Uchsam-ucholmasam, osmonim oʻzing!
Tashnaman, maysanu ichib boʻlmaydi,
Qoʻlingdan tutib yo kechib boʻlmaydi.
Mening qoʻshigʻimsan,
Kengligim mening,
Oʻzimdan boshqasi… hech kim bilmaydi.

FOSH

ichimda
oʻlimtik qush bor,
allaqanday tovush –
zanjirband dajjolning ohi.
yigʻlayverib qon boʻlgan bir hovuch
zoʻrlangan suluvning arvohi.
qoʻqqisdan ozodlik tusagan
qulning jazavasi ichimda.
tumshugʻi choʻzilgan boʻsaga
maxluqning chehrasi…
oʻkirib jismimni silkitgay,
tomirlarim ketar chuvalib.
koʻzimda osmonni kilkitgay,
toʻkilib boraman uvalib.
maʼshuqasi tirik bevaman.
(yuragimni nimtalar jondor.)
iblisdek qizgʻanib sevaman,
oh!
ichimda Alloh bor,
Alloh bor,
Alloh!

15.08.2018

·
OʻZIMGA

Bir qoʻlida kitobu
Bir qoʻlida zaranggi.
Choʻqqilarni chayqatib
Qoʻshiqlarin jarangi.
Sirtlon panja, lochin koʻz,
Yigitcha – qirraburun.
Boqib yuripti shodon,
Yilqilarning uyurin.
Axir u men shubhasiz,
Qoyalari, buyuring:
Ohu sutin simirib,
Togʻda oʻsgan bolakay.
Musht oʻqtalib qoʻngʻirning
Yoʻlin toʻsgan bolakay.
Shaddot qizcha yuzidan,
Muchchi uzgan bolakay –
Enib ketma pastlikka,
Osmoningga yaqin boʻl!
Yuragingni titratmas,
Qashqirlarning ulishi.
Jala quyib, qor yogʻsa,
Qargʻanmagin qunishib.
Yeridan noliganning,
Arosatdir ulushi –
Tik tut qadding, yelkangga
Qoʻnib oʻtsin burgutlar!
Sir aytsang shamolga ayt,
Suyansang oʻzga suyan.
Yirtqichlarga qoʻshilib,
Ovga chiq, saboq buyam.
Ammo tuslanma aslo,
Qalbingni naxsga boʻyab –
Iymon – qilich, nafsni chop,
Luqmangni yut halollab!
Dunyo – qargʻa, umringni
Bir boshidan choʻqilar.
Ruhinga ruh qoʻshgan u,
Soqol qoʻygan choʻqqilar.
Togʻda toʻqilgan qoʻshiq,
Faqat togʻda oʻqilar –
Yuksaklarda tugʻilding,
Shunda boʻlsin qabring ham!
Bir qoʻlida kitobu
Bir qoʻlida zaranggi.
Choʻqqilarni chayqatib
Qoʻshiqlarin jarangi.
Sirtlon panja, lochin koʻz,
Yigitcha – qirraburun.
Boqib yuripti shodon,
Yilqilarning uyurin…

16.08.2018

QOʻRQOQ

Ich-ichiga zichlanib borar,
Oʻtin qalar oʻz qoʻrquviga.
Tushlari-da vahima solar,
Ogʻiz chayar burnin suviga.
Erkin qoʻshiq kuylolmas yayrab,
Haqiqatdan toʻsar betini.
Tuyaqushdek boshin avaylab,
Dushmaniga tutar ketini…
Ori gʻarlar maydonga tushmas,
Toza saqlang nomus hujrasin.
Yurt kezganda tuyaqushlarmas,
Har qadamda qashqir uchrasin!

HAYOT

Shahrisabz togʻlarida ohular oʻynaydi,
Bulbullar sayraydi,
Oʻzanidan toshib oqar daryolar…
Yigitning boʻgʻzida masiqar tovush –
Yetimlik tufurgan ogʻziga.
Har qadamda xoʻrlanaverib
Yuragini oldirib qoʻygan.
Shunga qaramay:
Uyquga ketadi Alpomish boʻlib,
Uygʻonadi tongda Temurday.
Koʻchasin boshida bir suluv yashar,
Taxminan oʻn olti-oʻn yetti yashar.
Uni koʻrganda… –
Qoʻllari tugilar musht boʻlib,
Yelkasi titraydi qush boʻlib.
Xunuk ovozi bor hatto qargʻaning!
Beburd chiqdi otasi,
Onasidan iddaosi yoʻq.
Oʻkrab yigʻlolmadi u-uv
Bobosining sovuq murdasin quchib.
Yarim kech
sudralib kelaru
buvisining yoriq tovonin oʻpar,
Toʻyib-toʻyib hidlar
yamoq etaklarini.

…Til bermadi hayot,
Xudo haqqi qoʻrqdi qachondir
demagidan
“Senga ming laʼnat!”
Shahrisabz togʻlarida ohular oʻynaydi,
Bulbullar sayraydi.
Oʻzanidan toshib oqar daryolar…
Tomogʻimda masiqqan tovush.

14.08.2018

YOʻL

1.
Boshimga yoqqan yogʻmur,
Quyoshim toʻsgan parquv.
Bemavrid kelgan dovrugʻ,
Koʻzimga botgan qoʻrquv.
Boʻriday oʻstirgan tov,
Qafasga tiqqan nafsim.
Erkin qilolmasdan ov
Oʻtgan kunlarim, nafsiz…
Izhorimni kutganu,
Oʻzi kutilmagan oy.
Qaro tunlar tutganu,
Ishqqa tutilmagan oy.
Jazbamga bas kelolmay,
Avrab momomni, ajab.
Alamiga chidolmay,
Bobomni yutgan ajal –
Sen bilan hisobim bor!

2.

Kachkulimdan toʻkilgan,
Urvoqqa sherik itlar.
Yoʻtalsam qirq bukilgan,
Qoʻrqoqqa sherik itlar.
Zulfiqor xanjar izlab,
Yongan qinning uvoli.
Jurʼatini bigizlab,
Tongan chinning uvoli.
Qizdirgancha tomirim,
Oqayotgan dov shiddat.
Goh muslim goh kofirim,
Dodori asov shiddat…
Tilingni tiy! Surishma!
Xomu tarlar yiqilgan.
Dunyo bilan hurishma,
Paygʻambarlar yiqilgan!

3.
Gavharin yogʻ bosgan bey beymas,
Sharobingdan quy qani, soqiy.
Odam soʻyar odamlar emas,
Odam suyar odamlar boqiy.
Ruh oʻsmagay balchiq jasadda,
Harom yegan xalqum xalqqa yot.
Farishtalar kuygan hasaddan,
Valilardek kechirgin hayot.
…Soʻngi nafas kelguncha tuzal,
Anglab yet va Haqqa qil qulluq.
Xonish bormi tavbadan goʻzal?
Donish bormi mozordan ulugʻ?!

Sharobingdan quy qani, soqiy…

4.
Boʻgʻzimda qaynar tamugʻ,
Oʻzimga kelmam hanuz.
Ruhimga dam solgan u,
Mashrabmi yoki Yunus?!

(Zulmat ichinda zulmat)

Kim meni qoʻydi ichib?
Soʻylayin qay shevada?
Sirtim Yusuf, lek ichim,
Oʻn toʻrt kunlik bevaday.

(Zulmat ichinda zulmat)

Erkin yurolmaysan, yoʻq,
Quturgan itlar sabab.
Tashlab oʻtmasang quyruq,
Shu zahot ketgay talab.

(Zulmat ichinda zulmat)

Bormi namiqqan koʻzlar?
Bormi azobingdek doʻst?
Tagʻin oʻshalar soʻzlar:
Itga aylangan durust.
“Itga aylangan durust?!”

Zulmat ichinda zulmat.

4.08.2018

***

Rassom qizga021

Qishgi oftob,
Bahor yogʻmuri,
Subhi sabo yafroqlarni
mayin silagan misol
Nafis tebranadi gul barmoqlaring.
Kapalak qanoti qalqitgan havo,
Botqoqlik qoʻynida oʻsgan nilufar,
Yashil tuygʻulardan sachragan isyon.
Haqsan,
Tushlar baxtli yashashga haqli,
Ajal bilan qilmay murosa.
Mukammal chiqmaydi erkning tasviri,
Faqat qaygʻu – tugal xulosa.
Ammo barmoqlaring…
Sochimga tegmaydi ular hech qachon,
Boʻynimga chirmashmas tun ogʻushida.
Ohangrabo suratlaringdan
Qoʻllaring kuzatib turarkan uzoq
Ohuga aylanar qashqir nigohim,
Qovjirab toʻkilgay qoramtir oʻtmish.
Sening izmingdadir ruhimning shakli,
Osmon nihoyasi,
Dunyo tushgan yoʻl.
Ibtido, intiho kesishgan nuqta –
Eng chiroyli gʻamning beshta doyasi.
Kapalak qanoti qalqitgan havo…

11.08.2018

KAFKA

«Chalabasir tuygʻular raqsi,
Allaqachon keksaygan hayrat.»
Qay nuqtada mutlaqo haqsiz!
Ammo hozir turgandi sayrab –
…Tutaman deb oʻldirib qoʻydim.
Shahardagi shinam restoran,
Boylar shunda, oqil, behayo.
Bukchaygancha sudralib, arang,
Non tilanib kirdi bir ayol –
Soʻkib-soʻkib quvib yubordik.
Qariyalar oʻtmas yuz burib,
Tomoshaga qoʻyganmiz ruju.
Naynov yigit koʻchada turib,
Ishtonini yechgani uchun –
Qarsak chalar yoshgina qizlar.
Hech narsaning ahamiyati yoʻq,
Tiriklikda qolmagan maʼno.
Yetilmasdan yetib kelgan oʻq –
Ichini qurt kemirgan anor
Kabi irib borar kelajak…

7.08.2018

***

“Yamandin menga Alloh oshigʻining isi kelur”
Uvays Qaraniy haqda paygʻambarimiz Muhammad (s.a.v)ning aytganlari.

Topmadim ishqdan avlo,
Haqqa yuz burmaguncha.
Soʻqir edim, yo Mavlo,
Jamolin koʻrmaguncha.
Olti yoqdan maʼshuqning muattar isi kelur.
Husni hasan yo Yusuf,
Tamannosi na goʻzal.
Oyni izlab tentirman,
Kokilin oʻrmaguncha.
Olti yoqdan maʼshuqning muattar isi kelur.
Suhbatlarin azonday,
Tinglagayman chayqalib.
Dod urarman har nafas,
Qoshimda turmaguncha.
Olti yoqdan maʼshuqning muattar isi kelur.
U paygʻambar emas hech,
Mening uvaysligim chin.
Yoʻqsa tugʻilmasdim to,
Maʼshuq yaralmaguncha.
Olti yoqdan maʼshuqning muattar isi kelur.
Muqarrardir qiyomat,
Olib ketgaydir ajal.
Qabrda ham jon bermam,
Tufroq keltirmaguncha.
Olti yoqdan maʼshuqning muattar isi kelur.

4.07.2018

***

Hazratim,
Hazratim, nay chaling,
Ohangi firdavs,
Aylanib-aylanib oʻynasin hurlar.
Ayyubdek qurtlarin toʻksinu kir nafs,
Fikratim qamashsin ilohiy nurdan.
Hazratim,
May suning
Lazzati sarxush,
Na doʻzax na jannat, arosat bekor.
Kitobin olovga tashlasin Zardoʻsht…
Ruhimni siylasin siyrati zebo.
Hazratim,
Dunyoni yelkamga orting,
Sorigʻ dard istaram, jazbasi boqiy.
Boʻynimdan zanjirlab, it kabi torting,
Kimsasiz togʻlarga qoziqlang yoki.
Hazratim,
Ishq bering, tomchisi – ogʻu,
Dastidan soʻngagim toʻkilsin churib.
Qashqirlar koʻzimga koʻrinib ohu,
Oʻziga aylanay oʻzimda turib.
Hazratim,
Nay chaling…
May suning…
Ishq bering
Ishq,
Ishq…

31.07.2018

UYGʻON

CHOʻLPONga

Tun edi, yelkamning chuquriday tun,
Sachrab ketgandayin koʻzim qorasi.
Harflarin boshimdan sochdi Behistun,
«Uygʻon, gʻaflatdagi Turkning bolasi!”
Boʻgʻzingda zanglamish qadim qumaru,
Komiga tortmasdan soʻnggi daqiqa…
Qappaygan qoringa vatan sigʻaru,
Yorib yuborgaydir jindek haqiqat.
Zamin tor, osmon keng, ey, samodilim,
Unutib qoʻydingmi yetti pushtingni.
Zulfiqor shamshirim,
Turkona tilim,
Nokaslar koʻrgan yoʻq hali mushtingni.
Qonli toʻsiqlarni qachon buzgaysan?
Qachon birlashgaydir bu shonli tuproq!
Qoʻrqsinib soʻzlaysan,
Yolgʻon boʻzlaysan,
Tushinga kirmasmi Najmiddin Kubro?!
Churib bitmadimi qora imdodlar,
Ruhingga isyonkor shamollar indi.
Omochga qoʻshilmas chovogʻon otlar,
Toʻzgʻigan uyuring yigʻib ol endi.»
Tun edi, yelkamning chuquriday tun,
Achchiq orzu taʼmin koʻrganman tatib.
Oʻsha tundan beri haqgoʻy Behistun,
Turkular kuylayman, boʻgʻzim qonatib:
“Uygʻon, gʻaflatdagi Turkning bolasi!”

25.07.2018

SHAMOL

«Togʻlaringning yelkasida muz,
Etagida kiyiklar oʻynar…»
Yoz kechasi millionlab fonus
Yogʻdusida turkular kuyla.
Kelmasliging bilsa-da intiq,
Bir qiz seni kutar de yonib.
Koʻylagiday yuragi yirtiq,
Buving sogʻinch hoʻplaydi qonib.
Hali kunlar koʻzday ochilgay,
Moʻjizalar boʻlgaydir sodir.
Shoir umri yoʻlga sochilgan,
Faqat ajal termoqqa qodir!»
Kuyla, osmon yorishguncha to,
Tovshingdagi nomsiz notaman.
Ertam – soʻroq,
Oʻtmishim – xato,
Oxiratni oʻyla-ab yotaman…
Yoz kechasi millionlab fonus
Yogʻdusida turkular kuyla.

20.07.2018

SAFAR

Qoramtir osmonning manglayi yoriq,
Moʻralab turibdi undan koinot.
Somon yoʻli yoriq ogʻziga oriq
Koʻlvorday sudralib borar noiloj…
Shahardan uzoqlab boryapman, namxush
Bogʻlarning nafasi hovrimni sogʻar.
Dam tushga koʻchaman, silkinib dam xush,
Chekaman.
Tutaydi: xoʻrsiniq, o, gʻam…
Shoirga qoʻnim yoʻq, oʻlim yoʻq soʻzga,
Moviy kengliklarga yetarman sahar.
Bobomning doʻmpaygan qabridan oʻzga,
Sogʻinsa bir Ayol sogʻinar faqat!
Qoramtir osmonning manglayi yoriq,
Moʻralab turibdi undan Xudoyim…

22.07.2018
Toshkent-Fargʻona yoʻli

***

Tushlar tuxum qoʻygan necha ming,
Koʻzimning shoxlari serasab.
Yoqasidan tutib kechaning,
Qarsillatib silkir deraza…
Shahrizoda, koʻnglim bemajol,
Men sigʻmagan tushlaring sogʻmi?
Qopqon qisgan arlonday shamol,
Faryodiga bulgʻadi togʻni.
Choʻkay desam oromim sayoz,
Chap qovogʻim dik-dik sapchilar.
Yogʻmur – uloq koʻrgan chavandoz,
Xavotirim battar qamchilar.
Jim kuzatar, xarsanglar daho,
Hapqirmasa, soyning suvi gʻash.
Tegmadimi joningga nahot,
Ming bir ertak ichinda yashash?!
Shahrizoda, ayriliq nahang!
…Yoʻq, umidning qoʻlin siqaman.
Ishon, sen hech kutmagan mahal,
Tushlaringdan oʻsib chiqaman…
Shahrizoda, koʻnglim bamajol,
Men sigʻmagan tushlaring sogʻmi?!

14.07.2018

***

Mening sarkash qushim,
Sargardon qushim,
Qayda qanot ilar?
Qayga choʻkar tiz?!
Yelkamdan tushmasdan Haqning ulushi,
Koʻnglingni qidirib topaman bilqis.
Tarlonim, kishnab qoʻy, Hisor tarafdan!
Shohona davralar, darvesh davralar,
Koʻzimning oqini ichgan yoʻl guvoh.
Kaftimga termulib turgan qargʻalar,
Sirtim Registonu ichim loysuvoq.
Tarlonim, kishnab qoʻy, Hisor tarafdan!
Ruhimning oʻrnida guvlar hur shamol,
Shamolki, nafasing bilan chayilgan.
Masihim, Makkangni izlayman hamon,
Nafsu shahvatimni tortib aylga.
Tarlonim, kishnab qoʻy, Hisor tarafdan!
Yorilgan tovoni kabi buvimning,
Pishgan lahzalarim tars-tars yorilgay.
Unutdim, osmondan nega quvildik,
…Mastona qalb bilan qaytib borilgay.
Tarlonim, kishnab qoʻy, Hisor tarafdan!
Hu-u togʻu toshlardan olislardagi,
Oʻtli qaroshlarlan olislarlagi,
Taqvosi mustahkam Ayyub sabriday,
Choʻkinib boryapkan bobo qabriday,
Turkona yurakli, quvonchi xira,
Oʻzini topolmay yurgan tentirab
Shoiringga
Tarlonim, kishnab qoʻy, Hisor tarafdan!
Mening sarkash qushim,
Sargardon qushim,
Qayda qanot ilar?
Qayga choʻkar tiz?..

15.07.2018

***

May simirsang xilvatda yolgʻiz,
Gʻamgin qoʻshiq boshlasa shamol.
Xotirangning olisdan olis
Kunjagidan balqisa ayol!
Kiprigidan tomib oy nuri.
Egnidagi libosi moviy,
Zanjirlanib ichingda boʻri,
Koʻkragingda uygʻonsa roviy.
Hurib tursa sergʻalva oʻtmish,
Quloq-burni kesik Shiroqday.
(Garchi sahro yamlamay yutmish.)
Xayollaring ketsa yiroqlab.
Ayol senga termulsa mamnun,
Ruhing yengil, goʻyo bulutsan.
Tizzasiga boshing qoʻysangu,
Kimligingni tamom unutsang…

9.07.2018

ANGLAM

1.(birinchi koʻrinish)

Sening koʻzlaring qaro,
Tunning kelar hasadi.
Mening koʻzlarim – Orol,
Shoʻrlab ketdi jasadim.
Pildirayman izingdan,
Qullik loshini sudrab.
Qadrim kelmas tizingdan,
Soyangda balqar qudrat.
Oring toʻkib Shahrisabz,
Zoring toʻkib Shahrisabz.
Tentib yuribman, qara,
Boring toʻkib Shahrisabz.
Tilimning uchidagi,
Kalimamni choʻqir gʻam.
Osmonning burchidagi,
Otashga oʻt qobirgʻam.
Otsam, dengizda choʻkmas,
Pufak yuragim yulib.
Biror qushuyqu soʻkmas,
Ulib chiqsam it boʻlib.

2. (ikkinchi koʻrinish)

Sozandaning sozi siyqa,
Nozaninning nozi siyqa.
Koʻzyosh toʻksang toshlar selu,
Darding aytsang, qozi siyqa.
Gunoh hokim, iymon sazo,
Qoʻlimga tut, chaqmoq aso.
Togʻlari-da munkillaydi,
Qolmadi-ku qaddi raso.
Birov gado itin talar,
Birov xoqon ketin yalar.
Bu savdoga hayron boqib,
Chirqillaydi yetimchalar.
Qobillarning yonar koʻzi,
Qizib borar koʻkning yuzi.
Boʻgʻzimga tigʻ ursammi yo,
Al Miysoqiy ahdni buzib?!

3. (uchinchi koʻrinish)

mendagi men men va Sen oʻrtasida hijobdir,
Oʻz Mening bilan mening menimni oradan koʻtar
Mansuri HALLOJ

Ey Yor,
Xanjarim yoʻq, qinim bor,
Yolgʻon emas, chininga qoʻsh.
Oʻrtamizda menim bor,
meni oʻldir, Meningga qoʻsh.
Sevdim toshu maysanggacha,
Jonim olar nayzanggacha,
Yetsam boʻldi hay, sanggacha,
meni oʻldir, Meningga qoʻsh.
Sogʻlar turib taram-taram,
Bir-birini qilar qaram,
Chidolmayman, pishti yaram,
meni oʻldir, Meningga qoʻsh.
Yertilmagan but yaqom yoʻq,
Ruhdan boʻlak hechvaqom yoʻq,
Oshiqlikdan pesh maqom yoʻq,
meni oʻldir, Meninga qoʻsh.
Uzoq yillar tortib huzur,
Seni kechroq topdim, uzr,
Endi koʻrar kunim qusur —
meni oʻldir, Meninga qoʻsh.
Yarmim Rahmon, yarmim Iblis,
Sargardonman Shomu Tiblis,
Yolvoraman choʻkkalab tiz,
meni oʻldir, Meningga qoʻsh.
meni oʻldir, Meningga qoʻsh.
meni oʻldir, Meningga qoʻsh.
Yetsam boʻldi hay, Sanggacha…

23.08.2018

***

Shaxrizoda, osmonni silkit,
Yulduzlardan toʻkilsin ranglar.
Boʻgʻzigacha sogʻinchi kilkib,
Dunyolarim sargʻardi zanglab.
Sendan olis, togʻlardan olis,
Qaltis oʻyin boshladi shoir.
Kunduzlari keksayar holis,
Tunlarini hoʻngratar Zoyir.
Bugun oʻrda, ertaga qirda,
Vaqtni minib qiblaga yoʻrtgay.
Sal yengillab olaru sheʼrda…
Yana qiynoq, azobi boʻrtgay.
Va yolgʻondir ishqning soʻngani,
Ilk boʻsalar ketmas benishon.
Sen oʻyinga kirsang boʻlgani,
Qolgan umrin tikvorar, ishon!
Tuygʻularing yoʻllayver erkin,
Yalligʻlatib oqart zulmatim.
Tushlaringni tushimga berkit,
Qiyomatlik qaygʻum – ulfatim.
Shaxrizoda, koʻnglimni silkit…

9.07.2018

***

Kechalari daydi shamol uvillaydi,
Yuragimning tomirlari shovullaydi.
Singilginam tushlarimda yigʻlab chiqar,
Tuz sepganday kuraklarim lovullaydi.
Toʻlgʻonaman alagʻdalik qoʻynida mast,
Shomda moʻlroq emib qoʻygan buzoqdayin.
Badanimni timdalaydi yanchilgan xas,
Yetolmayman, bahorlarim uzoqdayin.
Sogʻinch ilib simyogʻochning simlariga,
Kaftdek maktub bitolmagan savodsizman.
Bosh egmadim bu dunyoning kimlariga?!
Uchyapmanu birov bilmas, qanotsizman.
Yolgʻiz qushning koʻrgan kuni qursin buvi,
Boʻriga ham yarashmaydi tanho yurish.
Sargardonlik sovuniga kirlar yuvib,
Topgan baxtim: uch-toʻrt sheʼru xayol surish.
Yigʻlab-siqtab boʻshanvolgan samovotday,
Tomib bitdi boʻgʻzimdagi novvotlarim.
Kulgularim yoʻqlamaydi yetti yotday,
Yelib borar gʻamli umr – dov otlarim.
Endi ortga qaytmoq gunoh, lafzim halol!
Oʻz boshimni oʻzim, koʻproq soʻzim yedi.
Ey, koʻzlarin darvozaga qoqqan ayol,
Shoir emas, sher tugʻ edi, sheʼr tugʻ edi…
Kechalari daydi shamol uvillaydi,
Yuragimning tomirlari shovullaydi.
Singilginam tushlarimda yigʻlab chiqar,
Tuz sepganday kuraklarim lovullaydi…

26.06.2018

***

Taskinga na hojat?
Muqarrar foje,
Asfalasofilin boʻlmoqda bari.
Alvido!
Ketyapman yangi fol ochib,
Boʻgʻzingda yigʻining shoʻr kishanlari.
Shalvirab magʻribga yiqilar oftob,
Osmonning yuziga toshadi soʻgal.
Shoshil, oyoqlaydi oxirgi avto,
Uyingga kuzatib qoʻymayman bu gal.
Na kuyar, na kular sergʻalva Toshkan,
Baxt yashab ketolmas
Vaqtga qasdma-qasd.
Yurakxoʻr qashqirni sevib adashgan,
Yolgʻiz togʻ ohusi faqat sen emas…
Alvido!..
Kutmakda meni uzlating,
Sogʻinchim torayar yurganim sari.
Koʻzlaring hayqirar, shaxlo koʻzlaring –
Boʻgʻzingda yigʻining shoʻr kishanlari.

25.06.2018

***

Yutib borar qoramtir boʻshliq,
Chinqirigʻim chaynar
jimliklar.
Fol ochib ber, Xayyomi mushfiq,
Yoʻgʻrilyapman kimga kimlikdan?!
Oyga sachrar koʻzimdagi sut,
Parchinlanar tovshim, qoqilib.
Boshimdagi habashiy bulut
Koʻrmoq istar tishim oqini.
Battar qattiq siqilar mushtim,
Muzliklarin eritar qaroq.
O, gʻazabim erkparast qushday,
Potirlaydi tomirlar aro.
Shart gʻijimlab talvasani
soʻng,
Itqitaman tushlar qaʼriga.
Umidim – goʻl,
Tuygʻularim – gung,
Jazbalarim nahot qarigan?!
Kim yuqtirdi koʻngli boʻshlikni?
Qiblaga ters oʻqidim nomoz.
Koʻmib tashlash uchun boʻshliqni,
Ovoz kerak,
Zulfiqor Ovoz!..

18.06.2018
·
***

Bu qabriston bobom chorgohi,
Dunyosidan rihlatga choʻkib
Tun oralab kelaman gohi,
Yoʻlaklarga hirgoyi toʻkib.
Gʻaflat shimgan itlaru ovul,
Uxlab yotar ajinayu jin.
Payqab qolar baʼzan qorovul,
Tinchlataman “aka, yana men.”
Tomchilaydi osmondan tovush,
Qulogʻimga sizib kirar mung.
Qabrlarga boqaman xomush,
Ruhlar qizgʻin qilmoqda gurung.
Tizza choʻkib oʻtirgan bobom,
Tepakalu soqollari oq.
Yoʻrgʻalayman ularga tomon,
Qoʻshishmaydi suhbatga biroq.
Yonboshlayman hoʻl maysazorga,
Tuproq hidi dimoqqa urar.
…Azon. Hisor oshib mozorga,
Tong kiradi zulmatni kurab.
Tagʻin hayot chalar nogʻora,
Qoʻzgʻalaman istamay, halim.
«Koʻrishguncha doʻstu ogʻalar,
Qaytmas boʻlib kelaman hali.»
Bu qabriston bobom chorgohi…

17.06.2018

***

Bu tun toʻlgʻoq azobin tuydim,
Faryodimdan yorildi xarsang.
Mayni suydim,
Safarni suydim,
Yuragimga tortildi tarsak!
Asovligim oʻtmishda qoldi,
Kishnogʻimning talvasasi sust.
Gunohlarim boʻgʻzimdan oldi,
Iymonimni yoʻqotdim, afsus…
Alvido ey, shoʻrlangan qismat,
Koʻkayimga qoʻngan qargʻalar.
(Dahldorman sizlarga qisman)
Qusugʻiga botgan davralar.
Yana senga qaytdim Shahrisabz,
Piching otma “bormi turuming?”.
Bobo, sizga qilgan edim lafz,
Yonboshlayin, andak suruling.
Rahmat. Koʻzin yumdi moh istab,
Xojasining poyida qarol.
Soʻng shivirlab qoʻydi ohista:
Shu tuproqdan boshqasi harom!
Alvido ey, shoʻrlangan qismat…

16.06.2018

EVRILISH

U va bu orasida
bashariy sifatlardan
malakiy koʻrinishga
yoʻgʻrilib boryapti ruh
makon qayda
zamonchi
soʻzim oʻq
yor kamonchi
ikki koʻzim zargʻaldoq
birini nafs
birin ishq
sharobiga toʻlgʻazib
uzataman taqvoga
yerda esam
koʻkda kim
koʻkda esam
yerda kim
taxminlarim roʻdakiy
shamolning ildizlarin
chaynab ulgʻaygan erkim
hamon kezar bekovush
battar kuchayar chorlov
qovush
qovush
he qovush
nahot qoʻrquv devorin
yorib oʻtolmas Dovush

16.06.2018

***

“Qibladir toʻrt tomoning”,
Buyursada Hukmdor.
Egnimdagi qaboning
Bir yengida Halloju,
Bir yengida iblis bor.
Yurarman chayqalib, mast,
Shabnam ichib – sabuhiy.
Yerliklarga oʻxshamas,
Na jasadim na ruhim.
Anglolmam, qanday fan u?
…kutoh deb qilmang tuhmat.
Sulaymon emasmanu,
Parrandalar hamsuhbat.
Oʻsgandim togʻlarda hur
qulunlar-la emishib.
Va mana: gʻala-gʻovur,
Ur-yiqitdir yemishim.
Parilarga chalib nay,
Jinlar bilan surgum aysh.
Darveshlarga tutgum may,
Kiborlarga – jilmayish.
Mayxonadan chiqiboq,
Yuguraman jomeʼga,
Zamin bu kichik qishloq,
Asl Yurtga someʼman.
Meni Oʻzidan boʻlak,
Sigʻdirolmas oʻziga.
Boqqan, oqizib soʻlak,
Shu zahoti koʻzikar.
Qoʻlida kimning izmi,
Ortimdan!
Faqat shoshmang.
Bir sangʻib kelmaymizmi?
Daydi itlar, yoʻl boshlang.
Kezarmiz, chayqalib, mast,
Ichgandek oʻtkir qimiz.
Yerliklarga oʻxshamas,
Na jasad na ruhimiz…

SUBH

Tun oyoqlar,
Subh nayrogʻi,
…koʻk yuzini qoʻyadi artib.
Darveshona qushlar sayrogʻi
Telba ruhim ketar iyartib.
Gʻujur qalbga yogʻmur seliday
Ohang tutar kenglikdan, suzum,
Laylizoda shamol tilida,
Yaproqlarni kuylatar koʻzim.
Simyogʻochga qoʻnadi tuygʻu,
Esnay-esnay uygʻonadi Shosh.
Burgʻu chalib, nihoyat qurgʻur
(Togʻdan hatlab oʻtadi) quyosh.
Poklantirib sas-suluhimni,
Oʻtgan kunni tushga yoʻyaman.
Va nurlangan jadid ruhimni,
Bir simirib ichib qoʻyaman…

14.06.2018

NASIHAT

Yer yutdi shohlarni, Kesh, Sheroz qoldi,
Dunyoga toʻymadik, eʼtiroz qoldi.
Abdullo, Parfi ham Shavkatlar fano,
Maydonda zaxchayu qargʻa, gʻoz qoldi.
Daholar bir umr tinmay yozmishlar,
Yo Tangrim, baribir oq qogʻoz qoldi.
Haq soʻzni aytganlar otildilar, lek,
Mahsharga yetgulik xush ovoz qoldi.
Gʻarlar otin boʻldi, fosiqlar imom,
Bizdek uchta-toʻrtta “benamoz” qoldi.
Maningda yillarim chirt-chirt uzilmish,
Demakki, hijratga juda oz qoldi.
Chiranma, damingdan kapalak hurkmas,
Eplolsang, chal, mana, koʻhna soz qoldi.

17.06.2018

004

(Tashriflar: umumiy 874, bugungi 1)

Izoh qoldiring