2022 yil 19 yanvar kuni “Xurshid Davron ijodining ma’naviy–ma’rifiy ahamiyati” mavzusida respublika ilmiy-nazariy anjumani onlayn tarzda o’tkaziladi

07 Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти “ХХ аср ўзбек адабиёти ва ҳозирги адабий жараён” бўлими томонидан 2022 йил 19 январь куни “Хуршид Даврон ижодининг маънавий – маърифий аҳамияти” мавзусида республика илмий-назарий анжумани онлайн тарзда ўтказилади.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ ЎЗБЕК ТИЛИ, АДАБИЁТИ ВА ФОЛЬКЛОРИ ИНСТИТУТИ
АХБОРОТ ХАТИ

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти “ХХ аср ўзбек адабиёти ва ҳозирги адабий жараён” бўлими томонидан 2022 йил 19 январь куни “Хуршид Даврон ижодининг маънавий – маърифий аҳамияти” мавзусида республика илмий-назарий анжумани онлайн тарзда ўтказилади.

Анжуманда мамлакатимиз ва хориждаги соҳанинг етук мутахассислари, олимлар, профессор-ўқитувчилар, докторантлар, мустақил тадқиқодчилар, магистрантлар, иқтидорли талабалар ўз мақола ва тезислари билан иштироқ этиши мумкин.

ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ АНЖУМАН ИШИНИНГ ЙЎНАЛИШЛАРИ:
1. Хуршид Даврон ижодида жанр ва образлар ранг баранглиги
2. Хуршид Даврон ижодининг юртимиз ва хорижда ўрганилиши.
3. Хуршид Даврон таржималари.
4. Хуршид Даврон ижодида тарих мавзуси
5. Хуршид Даврон драматургияси ва унинг ўзига хос хусусиятлари
6. Хуршид Даврон ижодида халқлар дўстлиги мавзуси
7. Ўзбек адабиёти: тадқиқ ва талқин;
8. Адабиёт назарияси ва адабий танқид масалалари;
9. Адабий алоқалар ва таржимашунослик.

МАҚОЛА ВА ТЕЗИСЛАР МАТНИГА ТАЛАБЛАР:

Анжуман ўз ишини ўзбек тилида олиб боради. Тақдим этиладиган мақолаларга қўйиладиган талаблар:
Конференцияга тақдим этилаётган маърузалар долзарб муаммолар ечимига бағишланган ёки муҳим амалий аҳамиятга эга бўлган масалаларни ўз ичига олган бўлиши лозим.

Мақола ҳажми – 5-10 бет.
Мақола матни doc. форматида, 1,5 интервалда, ўнг томондан – 30 мм, чап томондан – 15 мм, юқори ва пастдан – 20 мм ҳошия қолдирилиб, Times New Roman 14 кегль шрифтда тайёрланади;
ҳаволалар ҳар бетда пастда алоҳида рақамланиб 11 шрифтда келтирилади;
Мақола номи 12 сўздан ортмаслиги;

Мавзунинг номи катта ҳарфлар билан қорайтириб, қаторнинг ўртасида автоматик тарзда ёзилаиши;
кейинги қаторга ўнг томондан текислаб, маърузачининг фамилияси ва исми, ундан кейинги қаторга илмий даражаси, илмий унвони, ундан ҳам кейинги қаторга унинг иш жойи ва лавозими ёзилиши; (шу ўринда ташкилотчилар муаллифлар билан боғланиши учун телефон рақамлар қолдирилиши лозим)

Агар муаллифлар бир нечта бўлса, кейинги муаллифлар ҳақида маълумотлар худди биринчи муаллиф ҳақида берилган маълумот каби кейинги қатордан берилади;
мақола аннотацияси (фақат ўзбек тилида) мақола матнидан олдин берилиши лозим;
аннотациядан сўнг камида 5-7 та калит сўз келтирилиши шарт;
мақола матни калит сўзлардан кейин икки интервал пастдан берилиши керак.

Материаллар 2022 йилнинг 15 январь кунига қадар +99893-714-86-46 рақамидаги телеграмм орқали қабул қилинади.

Конференцияга тақдим этилган материалларни тўплам (PDF электрон) шаклида нашр этиш кўзда тутилган.

(Тўлов шартлари: Конференция материаллари тўплами PDF электрон шаклида тайёрланади. Мақоланинг ҳар бир саҳифасига 8 000 (саккиз минг) сўм миқдорида эл.нашр пули тўланади).

O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi O’zbek tili, adabiyoti va folьklori instituti “XX asr o’zbek adabiyoti va hozirgi adabiy jarayon” bo’limi tomonidan 2022 yil 19 yanvar kuni “Xurshid Davron ijodining ma’naviy – ma’rifiy ahamiyati” mavzusida respublika ilmiy-nazariy anjumani onlayn tarzda o’tkaziladi.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYaSI O’ZBEK TILI, ADABIYoTI VA FOLKLORI INSTITUTI
AXBOROT XATI

O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi O’zbek tili, adabiyoti va folklori instituti “XX asr o’zbek adabiyoti va hozirgi adabiy jarayon” bo’limi tomonidan 2022 yil 19 yanvar kuni “Xurshid Davron ijodining ma’naviy – ma’rifiy ahamiyati” mavzusida respublika ilmiy-nazariy anjumani onlayn tarzda o’tkaziladi.

Anjumanda mamlakatimiz va xorijdagi sohaning yetuk mutaxassislari, olimlar, professor-o’qituvchilar, doktorantlar, mustaqil tadqiqodchilar, magistrantlar, iqtidorli talabalar o’z maqola va tezislari bilan ishtiroq etishi mumkin.

ILMIY-NAZARIY ANJUMAN IShINING YO’NALIShLARI:
1. Xurshid Davron ijodida janr va obrazlar rang barangligi
2. Xurshid Davron ijodining yurtimiz va xorijda o’rganilishi.
3. Xurshid Davron tarjimalari.
4. Xurshid Davron ijodida tarix mavzusi
5. Xurshid Davron dramaturgiyasi va uning o’ziga xos xususiyatlari
6. Xurshid Davron ijodida xalqlar do’stligi mavzusi
7. O’zbek adabiyoti: tadqiq va talqin;
8. Adabiyot nazariyasi va adabiy tanqid masalalari;
9. Adabiy aloqalar va tarjimashunoslik.

MAQOLA VA TEZISLAR MATNIGA TALABLAR:

Anjuman o’z ishini o’zbek tilida olib boradi. Taqdim etiladigan maqolalarga qo’yiladigan talablar:
Konferentsiyaga taqdim etilayotgan ma’ruzalar dolzarb muammolar yechimiga bag’ishlangan yoki muhim amaliy ahamiyatga ega bo’lgan masalalarni o’z ichiga olgan bo’lishi lozim.

Maqola hajmi – 5-10 bet.
Maqola matni doc. formatida, 1,5 intervalda, o’ng tomondan – 30 mm, chap tomondan – 15 mm, yuqori va pastdan – 20 mm hoshiya qoldirilib, Times New Roman 14 keglь shriftda tayyorlanadi;
havolalar har betda pastda alohida raqamlanib 11 shriftda keltiriladi;
Maqola nomi 12 so’zdan ortmasligi;

Mavzuning nomi katta harflar bilan qoraytirib, qatorning o’rtasida avtomatik tarzda yozilaishi;
keyingi qatorga o’ng tomondan tekislab, ma’ruzachining familiyasi va ismi, undan keyingi qatorga ilmiy darajasi, ilmiy unvoni, undan ham keyingi qatorga uning ish joyi va lavozimi yozilishi; (shu o’rinda tashkilotchilar mualliflar bilan bog’lanishi uchun telefon raqamlar qoldirilishi lozim)

Agar mualliflar bir nechta bo’lsa, keyingi mualliflar haqida ma’lumotlar xuddi birinchi muallif haqida berilgan ma’lumot kabi keyingi qatordan beriladi;
maqola annotatsiyasi (faqat o’zbek tilida) maqola matnidan oldin berilishi lozim;
annotatsiyadan so’ng kamida 5-7 ta kalit so’z keltirilishi shart;
maqola matni kalit so’zlardan keyin ikki interval pastdan berilishi kerak.

Materiallar 2022 yilning 15 yanvar kuniga qadar +99893-714-86-46 raqamidagi telegramm orqali qabul qilinadi.

Konferentsiyaga taqdim etilgan materiallarni to’plam (PDF elektron) shaklida nashr etish ko’zda tutilgan.

(To’lov shartlari: Konferentsiya materiallari to’plami PDF elektron shaklida tayyorlanadi. Maqolaning har bir sahifasiga 8 000 (sakkiz ming) so’m miqdorida el.nashr puli to’lanadi).

032

(Tashriflar: umumiy 134, bugungi 1)

2 izoh

Izoh qoldiring