Aldo Palazzeski. She’rlar

021
Атоқли итальян шоири ва ёзувчиси Алдо Палаззески ( аслида фамилияси Журлани бўлган) Флоренция шаҳрида туғилган. 1904 йилдан шеърлари нашр этила бошлаган. Дастлаб футурист шоир сифатида танилган, аммо кейинчалик улардан четлашган. Шеърларида истеъзо ва ишончсизлик туйғулари намоён бўлган.

07
Алдо Палаззески
ШЕЪРЛАР
Рус ва турк тилларидан Тоҳир Қаҳҳор таржималари
01

ТЎТИҚУШ

Кун нурида қушнинг патлари
Турли рангда порлар, ўзгарар.
Юз йилдир, у ойнадан қараб,
Санар гўё ўтган-кетганни.

Эшитилмас — сайрарми-сўйлар,
Бу қуш нима қиляпти, дея,
Ўткинчилар тикилиб, ўйлаб,
Ўзларича кукулаб қўяр.

У эса жим.
Толиққанича
Тўлиб-тўлиб боқар жимликка.

ИККИ ГУЛ

Ғариб аскар,
Ёстигғингга босиб чаккангни,
Оппоқ гулни ўпётгандек
Жимиб қоласан.

Ичингда бир оловли гул.
Ғамга толасан.

Эй, жаҳаннам ўтларига
Отилган инсон,
Дардингни айт,
Сени ёққан у оловни от!

ОНА

— Она, ўғлинг алдар сени ҳам.
— Қўй, қўявер, у менинг болам.

— Она, ўғлинг кўп ёмон одам.
— Қўй, қўявер, у менинг болам.

— Она, ўғлинг ўғрилик қилди.
— Қўй, қўявер, у менинг болам.

— Она, ўғлинг разил қотилдир!
— Қўй, қўявер, у менинг болам.

— Она, ўғлинг турмада, бор, кўр.
— Қўй, қўявер, у менинг болам.

— Она, ўғлинг жинни бўлибдир.
— Қўй, қўявер, у менинг болам.

— Она, ўғлинг қочиб қолибдир.
— Қўй, қўявер, у менинг болам.

— Она, ўғлинг йўлда ўлибдир…
— Қўй, қўявер, у менинг болам.

Манба: «Жаҳон адабиёти» журнали, 2014/06

01

08  Алдо Палаззески (Aldo Palazzeschi; 1885-1974) — атоқли шоир ва ёзувчи, Флоренцияда туғилган. 1904 йилдан шеърлари нашр этила бошлаган. Дастлаб футурист шоир сифатида танилган, аммо кейинчалик улардан четлашган. “Достонлар”, “Қосид” (1910) шеърий тўпламлари, “Опа-сингил Матерассилар» (1934) романи унга шуҳрат келтирган. Сўнгра “Ёмчилар мусобақаси” (1937) ҳикоялар тўплами, иккинчи жаҳон уруши мавзусидаги ‘Юзага чиқмаган уч империя”, “Ака-ука Кукколилар”, “XX аср бемаъниликлари” асарлари ва “Рим” романи босилган. Умрининг сўнгги даврида таржимаи ҳолига оид “Хотира роҳати”, “Майнабозчилик” ҳикоялар тўплами, “Дож”, “Стефанино”, “Бир дўстлик тарихи” романлари, “Юрагим”, “Юз юлдуз йўли” каби шеърий китоблари нашр этилган.

  Aldo Palazzeski (Aldo Palazzeschi; 1885-1974) — atoqli shoir va yozuvchi, Florentsiyada tug’ilgan. 1904 yildan she’rlari nashr etila boshlagan. Dastlab futurist shoir sifatida tanilgan, ammo keyinchalik ulardan chetlashgan. “Dostonlar”, “Qosid” (1910) she’riy to’plamlari, “Opa-singil Materassilar» (1934) romani unga shuhrat keltirgan. So’ngra “Yomchilar musobaqasi” (1937) hikoyalar to’plami, ikkinchi jahon urushi mavzusidagi ‘Yuzaga chiqmagan uch imperiya”, “Aka-uka Kukkolilar”, “XX asr bema’niliklari” asarlari va “Rim” romani bosilgan. Umrining so’nggi davrida tarjimai holiga oid “Xotira rohati”, “Maynabozchilik” hikoyalar to’plami, “Doj”, “Stefanino”, “Bir do’stlik tarixi” romanlari, “Yuragim”, “Yuz yulduz yo’li” kabi she’riy kitoblari nashr etilgan.

07
Aldo Palazzeski
SHE’RLAR
Rus va turk tillaridan Tohir Qahhor tarjimalari
01

TO’TIQUSH

Kun nurida qushning patlari
Turli rangda porlar, o’zgarar.
Yuz yildir, u oynadan qarab,
Sanar go’yo o’tgan-ketganni.

Eshitilmas — sayrarmi-so’ylar,
Bu qush nima qilyapti, deya,
O’tkinchilar tikilib, o’ylab,
O’zlaricha kukulab qo’yar.

U esa jim.
Toliqqanicha
To’lib-to’lib boqar jimlikka.

IKKI GUL

G’arib askar,
Yostigg’ingga bosib chakkangni,
Oppoq gulni o’pyotgandek
Jimib qolasan.

Ichingda bir olovli gul.
G’amga tolasan.

Ey, jahannam o’tlariga
Otilgan inson,
Dardingni ayt,
Seni yoqqan u olovni ot!

ONA

— Ona, o’g’ling aldar seni ham.
— Qo’y, qo’yaver, u mening bolam.

— Ona, o’g’ling ko’p yomon odam.
— Qo’y, qo’yaver, u mening bolam.

— Ona, o’g’ling o’g’rilik qildi.
— Qo’y, qo’yaver, u mening bolam.

— Ona, o’g’ling razil qotildir!
— Qo’y, qo’yaver, u mening bolam.

— Ona, o’g’ling turmada, bor, ko’r.
— Qo’y, qo’yaver, u mening bolam.

— Ona, o’g’ling jinni bo’libdir.
— Qo’y, qo’yaver, u mening bolam.

— Ona, o’g’ling qochib qolibdir.
— Qo’y, qo’yaver, u mening bolam.

— Ona, o’g’ling yo’lda o’libdir…
— Qo’y, qo’yaver, u mening bolam.

Manba: «Jahon adabiyoti» jurnali, 2014/06

078

(Tashriflar: umumiy 61, bugungi 1)

1 izoh

  1. Сокин,аммо олмосдек жарангловчи шеърлар: «Ичингда бир оловли гул»…

Izoh qoldiring